NORDISK FORSVARSMINISTERMØTE PÅ SVALBARD

Nr.:28/2006 Dato:08. mai 2006 Felles nordisk innsats i FN-operasjoner er et av temaene som vil bli diskutert når de nordiske forsvarsministrene møtes på Svalbard 9. - 11. mai. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil benytte anledningen til å orientere sine nordiske kollegaer om utviklingen i nordområdene, og statsrådene vil bli tatt med om bord i KV Svalbard, der de vil få en innføring i kystvaktens oppgaver i nord.

Foruten verten, forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, er deltakerne på møtet den finske forsvarsminister Seppo Kääriäinen, Sveriges forsvarsminister Leni Björklund, Danmarks forsvarsminister Søren Gade. Den islandske delegasjonen ledes av ambassadør Stefán Skjaldarson. - Vi prioriterer samarbeidet med de nordiske land meget høyt, og jeg er glad for at jeg kan ta i mot mine nordiske kollegaer nettopp på Svalbard. Videreutvikling av samkvemmet med våre naboland er en forutsetning for og en viktig del av regjeringens satsing i nord. Vi vil etablere klare rammer og forutsigbarhet i forhold til andre stater som har interesser i regionen, og vi vil arbeide aktivt for å informere om og søke internasjonal støtte for norske synspunkter, sier forsvarsminister Strøm-Erichsen. Utviklingen i Darfur har aktualisert muligheten for en felles nordisk innsats i en FN-ledet operasjon i Afrika. Et beslektet spørsmål er på hvilken måte de nordiske land sammen kan bidra til å styrke FNs evne til å planlegge og lede stadig mer kompliserte fredsoperasjoner. I tillegg til dette, blir det blant annet samtaler om det som kalles forsvars- og sikkerhetssektorreform, der demokratisk kontroll over de væpnede styrker står sentralt. På dette området kan de nordiske land støtte ustabile stater og partnerland med blant annet opplæring og eksperthjelp. De nordiske statsrådene vil også gjøre opp status for NORDCAPS (Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support). Kontaktperson: Pressetalsmann Martin Lohne, tlf. 97541300. Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 Saksbehandler Jon Harry Brevig Telefon 2309 6175 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.