NORDISK OG NORDISK-BALTISK FORSVARSMINISTERMØTE I NORGE, 7. – 8. NOVEMBER 2006

Det ble gjennomført nordisk forsvarsministermøte i Oslo 7. november 2006 og nordisk-baltisk forsvarsministermøte den påfølgende dagen. De nordiske forsvarsministere avsluttet sitt møte med å godkjenne og undertegne en avtale som regulerer det nordiske militære samarbeidet NORDCAPS (Nordic Co-ordinated Arrangement for Peace Support). Under det nordisk-baltiske ministermøtet ble emner som deltagelse i internasjonale operasjoner, SHIRBRIG, nordisk-baltisk støtte til sikkerhetssektorreform i Ukraina samt NATO- og EU spørsmål drøftet, særlig relatert til det kommende NATO toppmøtet i Riga i november. Videre ble behovet for tett koordinering mellom sivile og militære innsatser i internasjonale operasjoner drøftet.

De nordiske forsvarsministermøter gjennomføres to ganger i året og bygger på en tett og uformell dialog om felles viktige anliggender. Nordisk–baltisk forsvarsministermøte avholdes en gang i året, og gir de nordiske og baltiske land anledning til å drøfte forsvarspolitiske emner og samarbeide.
Med undertegningen av den nye avtalen om NORDCAPS, erstattes avtalen av 2002. I henhold til den nye avtalen vil det legges stor vekt på tett samordning og koordinering av de nordiske lands deltakelse i internasjonale operasjoner. Ved flere anledninger har man erfart nytten av at de nordiske land samarbeider forut for og under gjennomføringen av militære innsatser. Dette innebærer at det felles nordiske styrkeregisteret og ambisjonen om å etablere en felles nordisk brigade bortfaller. Størrelsen på et fremtidig nordisk styrkebidrag avgjøres fra sak til sak. I den nye avtalen legges det også økt vekt på felles samarbeid og koordinering av støtte til sikkerhetssektorreform, regional kapasitetsutvikling og annen type militær utdanning.
De nordiske og baltiske land er enige om å styrke samarbeidet innen konkrete felles prosjekter. I den sammenheng er det etablert et samarbeid om støtte til forsvars- og sikkerhetssektorreform i Ukraina. Samarbeidet er positivt mottatt av ukrainske forsvarsmyndigheter, og vil også innebære et styrket regional samarbeide mellom de nordiske og baltiske land.
Sverige overtar fra nyttår formannskapet i det nordiske forsvarspolitiske samarbeidet.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.