NY HANGAR TIL REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN

Regjeringen foreslår å bygge ny hangar for redningshelikoptertjenesten ved Bodø Hovedflystasjon. Prosjektet har en kostnadsramme på 108 millioner kroner og er planlagt sluttført innen utgangen av 2008.

- Som forsvarsminister har jeg hele tiden vært opptatt av å få på plass en fullverdig langsiktig løsning på redningstjenestens hangarbehov i Bodø så raskt som mulig. Jeg er derfor glad for at regjeringen nå har avgjort at 330-skvadronen i Bodø får en helt ny hangar, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Redningshelikoptrene ved 330-skvadronen i Bodø holder til i en hangar som ble bygget i 1956, og som det ikke har vært gjennomført større utbedringer på siden den gang. Hangaren er nå i svært dårlig forfatning. Arbeidstilsynet har gjennom tilsynsbesøk i 2003 og 2006 påpekt en rekke forhold ved hangaren som må utbedres.
Forsvarsdepartementet har vurdert flere ulike løsninger for hangarbehovet ved 330-skvadronen i Bodø. Det har blant annet vært vurdert en minimumsrehabilitering av eksisterende Hangar B og oppsetting av plasthaller og brakker som midlertidige løsninger. Ingen av de nevnte alternativene fremstår som fullverdige løsninger, som både må dekke behovet for vedlikeholdsfasiliteter for redningshelikoptertjenestens tre helikoptre ved Bodø hovedflystasjon og tilfredsstille alle pålegg fra Arbeidstilsynet.
Hangaren er dimensjonert for samtlige helikoptertyper som Justisdepartementet har til vurdering. Byggetid er beregnet til ca. 22 måneder fra beslutning om bygging er truffet, slik at hangaren vil stå ferdig innen utgangen av 2008. Eksisterende bygningsmasse vil bli benyttet inntil ferdigstilt bygg blir overtatt. Prosjektet finansieres innenfor forsvarsbudsjettets rammer.
Avgjørelsen om bygging av ny hangar i Bodø forutsetter Stortingets godkjenning. Det vil derfor bli lagt frem en Stortingsproposisjon som omhandler dette.

Oppgradering av P-3 Orion
Regjeringen foreslår også for Stortinget at det gis klarsignal til utskifting av vingene på overvåkingsflyene P-3 Orion. Orion-flyene begynner å få sterk slitasje, og det er derfor nødvendig å skifte ut belastede deler av vingene. Dette vil bli gjennomført i perioden 2009 til 2012, og vil gi flyene en strukturell levetid frem mot omkring 2030.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.