NYTT LOGISTIKKPROSJEKT OG FLERNASJONAL AVTALE OM C-17-SAMARBEID

Nr.: 10/2008
Dato: 09. mai 2008
Regjeringen ønsker å iverksette logistikkprosjektet i LOS-programmet, samt etablere flernasjonal avtale om strategisk lufttransportkapasitet C-17-samarbeid. Begge forslagene kommer i St.prp. nr. 55 som regjeringen legger frem i dag.

I St.prp. nr. 55 (2007–2008) ”Om investeringar i Forsvaret” inviterer regjeringen Stortinget til å godkjenne to nye prosjekter for igangsetting, samt endringer i enkelte tidligere godkjente prosjekter.

Det ene prosjektet som foreslås er logistikkprosjektet i LOS-programmet, med en kostnad på 515 mill. kroner. Forsvaret vil med dette prosjektet få en fullstendig logistikkløsning for prosesser innenfor materiellinvestering, konfigurasjonsstyring, vedlikehold og forsyning. Det andre prosjektet som foreslås er inngåelse av en flernasjonal avtale om anskaffelse av strategisk lufttransportkapasitet C-17-samarbeid, med en kostnad på 728 mill. kroner. Sammen med den nasjonale anskaffelsen av C-130J vil dette prosjektet langt på vei dekke det totale behovet for militær lufttransportkapasitet.

Proposisjonen inneholder også flere saker til informasjon der kostnadsrammene er endret. Blant annet foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Setermoen flerbrukshall med 43 mill. kroner, grunnet prisstigning. Det foreslås også en økning i kostnadsrammen til sammenbindingen av Mauken-Blåtind skytefelt fra 190 mill. kroner til 431 mill. kroner. Økningen i prosjektets kostnader kommer som en følge av bl.a. økt veibredde, tunnel og prisstigning i entreprenørmarkedet. Etableringen en ny trasé gjøres av hensyn til reindriftsnæringen, med bakgrunn i en avtale mellom staten og reindriftsnæringen høsten 2006.


Ifm. målet om høyere kvinneandel, er det forventet at tallet på kvinner i Forsvaret vil øke i tiden fremover, og det er derfor behov for å tilpasse bygningsmassen. Regjeringen informerer derfor i proposisjonen om at det ved oppføring eller oppgradering av eiendommer, bygg og anlegg skal tas hensyn til at begge kjønn vil være brukere.

Proposisjonen er ventet behandlet i Stortinget i løpet av vårsesjonen.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.