ØKT DIMISJONSGODTGJØRING TIL VERNEPLIKTIGE

Regjeringen har i dag foreslått å øke dimisjonsgodtgjøringen for vernepliktige mannskaper som fullfører 12 måneders tjeneste fra 15 000 kroner til 16 500 kroner med virkning fra 1. juli 2005 (St. prp. nr. 70 (2004-2005)). For vernepliktige som fullfører seks måneders tjeneste innebærer dette en oppjustering fra 7 500 kroner til 8 250 kroner.

- Som forsvarsminister er det viktig for meg at vernepliktige opplever å bli verdsatt. Nivåheving av dimisjonsgodtgjøringen er nettopp et tiltak for statusheving av verneplikten. Regjeringen har i løpet av det siste halve året nesten doblet dimisjonsgodtgjøringen fra 8900 kroner til 16 500 kroner. Det legges opp til en ytterligere opptrapping av dimisjonsgodtgjøringen i løpet av perioden 2005 – 2008, sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.