Økt erstatning etter ulykker i forsvaret

Nr.: 25/2005 Dato:24. juni 2005 Økt erstatning etter ulykker i forsvaret I statsråd ble det i dag vedtatt revisjon av forskriften om utbetaling av engangserstatning ved dødsfall og invaliditet blant personell som avtjener verneplikt. Erstatningsbeløpet ved dødsfall hvor avdøde ikke hadde forsørgeransvar økes fra 121 398 kroner (2 G) til 242 796 kroner (4 G). - Dette er et tiltak vi er meget godt fornøyd med og som bidrar til bedrete betingelser for våre vernepliktige og deres pårørende, sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold. For å oppnå en mer effektiv samordning av statlige erstatningsrelaterte saker skal Statens pensjonskasse overta behandlingen av denne type saker fra Forsvarsdepartementet. - Siden Statens pensjonskasse allerede i dag bl.a. behandler skadesaker fra Forsvaret etter yrkesskadeforsikringsloven er jeg sikker på at det er fornuftig at de også forvalter erstatningsordingen til vernepliktige, sier Krohn Devold. Forskriftens hovedformål er å besørge rask økonomisk kompensasjon uten komplisert saksbehandling til de som omfattes av forskriften. Dette skal oppnås ved at erstatningsutbetaling skjer på bakgrunn av fastsatt varig medisinsk invaliditet og i prosent av invaliditetsgrad uten hensyn til eventuelt ansvar på rettslig grunnlag. Utbetaling etter forskriften er begrenset til 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G). ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.