Økt fokus på forsvarssamarbeid med Asia

Statssekretær Espen Barth Eide besøker Sør-Korea og Japan 21. – 27. september. Et hovedfokus for besøket er å styrke vår forståelse av regionens sikkerhetsutfordringer, samt å se på mulige samarbeidsområder på det forsvars- og sikkerhetspolitiske området.

- Øst-Asia, som til nå særlig har vært et globalt økonomisk sentrum, er i ferd med å bli langt viktigere også i sikkerhetspolitisk forstand. I denne forbindelse er det viktig at Norge og Forsvarsdepartementet følger denne regionen nøye. I løpet av besøket mitt har vi undertegnet en avtale om utveksling av forsvarsinformasjon med Sør-Korea. Jeg konstaterer at det både fra norsk og koreansk side er et uttrykt ønske om et bredere samarbeid innen forsvarsmateriell og sikkerhetspolitikk, sier statssekretæren.

- Til tross for at den geografiske avstanden mellom Norge og Øst-Asia er stor, fører globale utviklingstrekk til at vi bringes stadig tettere sammen. Når isen rundt Nordpolen dessverre er i ferd med å smelte, åpner dette samtidig for at korteste vei for sjøtransporten mellom Europa og Øst-Asia vil gå gjennom Nordøstpassasjen, nord for Russland, eller endog direkte over Nordpolen. Det vil redusere transportruten mellom Europa og Øst-Asia betraktelig. Dette vil være en dramatisk utvikling, som paradoksalt nok gir store kommersielle muligheter, men også alvorlige utfordringer for de berørte landene.

I Sør-Korea har statssekretær Barth Eide blant annet besøkt den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea og de amerikanske styrkene i landet, som sammen med Sør-Korea ivaretar landets sikkerhet frem til overføring til ren sørkoreansk kontroll fra 2012. Barth Eide har i tillegg hatt bilaterale konsultasjoner med sine kolleger i både forsvars- og utenriksdepartementet, der spørsmål om regional stabilitet og samarbeid på materiellsiden har vært viktige samtaletemaer.

- Besøket i den demilitariserte sonen på grensen til Nord-Korea var meget tankevekkende. Det foreligger ingen fredsavtale mellom nord og sør, kun en våpenhvile. Landene er dermed teknisk sett fortsatt i krig. Troen på at vi har lagt bak oss krig mellom nasjonalstater, må nyanseres. Dessverre kan man ikke utelukke at slike konflikter igjen kan oppstå, også på det europeiske kontinent. Dette fikk vi føle på kroppen ved grensen til Nord-Korea, sier Barth Eide.

Norske leverandører av forsvarsmateriell har på flere viktige nisjer verdensledende produkter, og produksjonsbedrifter over hele landet bidrar til dette. Undertegningen av en sikkerhetsavtale med Sør-Korea legger grunnlaget for nærmere samarbeid med Norge på forsvarssiden. Dette er en gjensidig avtale om utveksling av gradert forsvarsinformasjon. Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace er aktive aktører på det sørkoreanske markedet, og arrangerte i anledning besøket et frokostseminar med representanter for bl.a. sørkoreansk forsvarsindustri, forsknings- og utviklingsinstituttet ADD og det statlige anskaffelsesorganet DAPA, som statssekretæren deltok på.

Under besøket til Japan skal statssekretæren blant annet møte den japanske viseforsvarsministeren og viseutenriksministeren. Han vil i Japan besøke den amerikanske og japansk flåtebasen Yokosuka, i tillegg til et senter for internasjonale operasjoner. Videre vil han holde et foredrag på National Institute for Defense Studies om ”Global Security Policy at a Crossroads – A Norwegian Perspective”.

- Japan er et land vi har mye til felles med, og jeg håper derfor at vi skal finne mulige samarbeidsområder for norsk og japansk forsvar. Dette er viktig for at Norge skal komme i inngrep med en stor regional aktør som Japan, som i årene som kommer vil spille en nøkkelrolle i en region av raskt økende global betydning.

Priv. til red:

Kontaktpersoner under reisen:
• Rådg Finn Joachim Ruge, mobil: + 47 45 02 23 08 eller
• Srådg Tarald Rike, mobil: +4747011060

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Multimedia

Multimedia