PRIV TIL RED. INVITASJON TIL PRESSEKONFERANSE

Nr.:20
Dato:25. mai 2007
Regjeringa legg i dag fram St.prp. nr. 78 (2006–2007) ”Om investeringar i Forsvaret”. I dette høve inviterer forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til pressekonferanse. Det vil også bli gjort greie for transportflysaka.

Pressekonferansen vil bli heldt i Forsvarsdepartementet, Glacisgt. 1, kl 1230 i dag 25. mai. Frammøte seinast kl 1215.

Kontaktperson er Jan Flæte, mob tlf 99110044.Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
JFL
Telefon 6023

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.