Priv til red.: SIGNERER PRODUKSJONSAVTALEN FOR JSF

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen inviterer pressen til undertegningen av produksjonsavtalen innenfor Joint Strike Fighter (JSF) prosjektet. Avtalen er mellom myndighetene i de deltagende nasjonene. Under signeringen vil USA være representert ved ambassadør i Norge, Benson Whitney.

Undertegningen finner sted i Forsvarsdepartementet Glacisg. 1,

onsdag 31. januar kl 1100.

Dette er en multinasjonal avtale og vil bli gjort offentlig tilgjengelig så snart det blir gitt klarsignal fra de andre deltakernasjonene.

Kontaktperson: Kåre Helland-Olsen, telefon 90 94 70 71, eller Pressekontakt 48 091 808.Postadresse
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Myntgata 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Kåre Helland-Olsen
Telefon 2309 6024

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.