PROGRAM GOLF ERSTATTES AV LOS

(06.03.06) Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har besluttet at logistikkdelen i Program Golf, Forsvarets program for et felles forvaltningssystem, skal baseres på SAP. Det vil i tiden som kommer bli satt mer kraft inn på oppfølging og gjennomføring av programmet, og for å markere at det nå blir en ny start for det omfattende prosjektet, skifter det navn fra Golf til LOS.

Som det ble informert om i Stortingsproposisjon nr 1 (2005-2006), ville det bli foretatt en vurdering av innretningen på videreføringen av Program Golf. Det er denne vurderingen forsvarsministeren nå har foretatt. Saken vil bli lagt frem for Stortinget på egnet måte. Program Golf omfatter en rekke prosjekter. Første fase, leveranseprosjekt 1 (LP 1), er gjennomført, til fastsatt tid og innenfor budsjett. LP 1 er et system for lønn og eksternregnskap. Andre fase, LP 2, er under planlegging. Beslutnings-dokumentasjonen er for tiden til ekstern kvalitetssikring. Med LP 2 vil Forsvaret få en systemunderstøttelse for internregnskap. Når det gjelder logistikkdelen, som er den største utestående delen av dette programmet, så vil man avvente en igangsetting inntil det er gjennomført en omfattende ”helsesjekk” av programmet. Man vil også avvente igangsetting av logistikkdelen inntil det eksterne utvalget som er nedsatt for å granske konsulentbruken i Forsvaret har fremlagt sin rapport. - Når det gjelder logistikkdelen, som vil gi oss en løsning for forsyning, vedlikehold og materiellregnskap, så har jeg besluttet at også denne delen skal gjennomføres med SAP som system. Hovedbegrunnelsen for dette valget, er at Forsvaret da vil få en helintegrert løsning, som blant annet vil sikre en enklere dataflyt og en helhetlig ressursstyring. Jeg har også lagt vekt på at SAP er en utbredt løsning i andre lands forsvar, sier forsvarsminister Strøm-Erichsen. - Men før vi setter i gang med logistikkdelen, vil vi gjennomføre en omfattende ”helsesjekk” av hele programmet. Det innebærer blant annet at vi vil se grundig på om programmet er rett organisert, om det er nok ressurser i programmet til å gjennomføre de nye prosjektene, og om det er nok ”trykk” i organisasjonen til å følge dette opp videre. For å markere at vi nå foretar en omfattende evaluering og begynner på ny start, har vi bestemt å legge ”Program Golf” bak oss, og i fremtiden å kalle programmet for LOS. Bokstavene er hentet fra Logistikksystem, og vi håper navnet skal gi assosiasjoner til noe som gir klar retning og som oppfattes som noe stødig og sikkert.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner