REGJERINGA FORESLÅR NYE TRANSPORTFLY TIL FORSVARET

Nr.: 21/2007
Dato: 25. mai 2007
Regjeringa har i dag lagt fram St.prp. nr. 78 (2006–2007) ”Om investeringar i Forsvaret”. Regjeringa foreslår for Stortinget blant anna ei rask nyskaffing av fire C-130J taktiske transportfly.

– Ei rask nyskaffing vil gje oss ein operativ transportflykapasitet allereie frå hausten 2009, seier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
– Forsvaret har eit stort behov for fleksibel og sikker transportflykapasitet, spesielt i Afghanistan. C-130J er eit kosteffektivt fly med større kapasitet og betre eigenskapar enn dagens C-130H.

Regjeringa foreslår også to nye eigedoms-, byggje- og anleggsprosjekt. Dette er fleirbrukshall ved Setermoen garnison og forlegningar i Rena leir. Regjeringa foreslår også at eit nytt materiellprosjekt for nyskaffing av nye sjømålsmissil blir godkjend. Regjeringa vil også endre kostnadsramma for nye lokale for redningshelikoptertenesta i Bodø, og foreslår å auke kostnadsramma for fregatt- og MTB-prosjekta for å etablere satellittkommunikasjon.
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
JFL
Telefon 6023

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.