REGJERINGEN FORESLÅR UTVIDET TJENESTEPLIKT FOR HEIMEVERNET I FREDSTID

Et lovforslag om endringer i heimevernsloven ble i dag fremlagt i statsråd. Lovforslaget innebærer at heimevernssoldater kan pålegges tjeneste i fredstid for å avverge alvorlige trusler mot samfunnssikkerheten.

– Det foreligger i dag et utilstrekkelig rettslig grunnlag for å innkalle heimevernssoldater til å forestå de oppgaver som Stortinget har bestemt at Heimevernet skal utføre. En styrking av rettsgrunnlaget vil forbedre Heimevernets evne til suverenitetshevdelse, sikring av kritisk infrastruktur, samt styrke det sivil-militære samarbeidet i kampen mot terrorisme, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Manglende hjemmelsgrunnlag i heimevernsloven gjør det i dag vanskelig å benytte Heimevernet i fredstid – ut over årlig fastsatt tjenestetid – på en del områder. Det kan være suverenitetshevdelse, bistand til ivaretakelse av samfunnssikkerhet, forsterket grensevakt, styrkebeskyttelse, sikring av nasjonale styrker, mottak av allierte forsterkninger og bistand til objektsikring av kritisk infrastruktur, dersom man ikke kan anse at ”krig truer”. Etter gjeldende rett kan heimevernssoldater kalles inn til tjeneste utenfor rammen av den årlig fastsatte tjenestetid dersom tjenesten tar sikte på å avverge eller begrense naturkatastrofer eller ulykker. De kan imidlertid ikke kalles inn for å bidra til å avverge eller begrense menneskeskapte anslag. I Ot.prp. nr. 36 (2005-2006), som passerte Kongen i statsråd i dag, foreslås derfor endringer i heimevernsloven §§ 13 og 16, som åpner for at heimevernssoldater over 18 år kan innkalles til ”..tjeneste, herunder vakthold og sikring av objekter og infrastruktur, som tar sikte på å avverge eller begrense anslag av omfattende eller av annen årsak særlig skadevoldende karakter, rettet mot vesentlige samfunnsinteresser.” Proposisjonen i sin helhet kan leses på www.odin.dep.no/fd.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.