SOLDATENE IGJEN BLANT BUDSJETTVINNERNE

Regjeringen foreslår å øke dimisjonsgodtgjørelsen til 25 000 kroner for soldater som gjennomfører tolv måneders tjeneste, med virkning fra 1. januar 2008.

Statusheving av verneplikten er et viktig fokusområde og det arbeides med flere tiltak i en langsiktig prosess for å gi vernepliktige mannskaper varige og gode betingelser. Målet er å sikre at førstegangstjenesten er attraktiv, og sikre en tilfredsstillende økonomisk godtgjøring. Dette innebærer en økning for 2008 med nesten 9 prosent. Siden 2005 er denne godtgjørelsen dermed økt med 67 prosent, fra 15 000 til 25 000 kroner.

I tillegg videreføres arbeidet med å legge forholdene til rette for at vernepliktige kan ta inntil 20 studiepoeng under førstegangstjenesten. Studiekursene skal være basert på førstegangstjenestens grunnutdanning og ha militærfaglig relevans.


Postadresse
Pb 8126 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Glacis gate 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Kommunikasjonsenheten
Telefon 23 09 60 24

Saksbehandler
Seniorrådgiver Sunniva Tofte
Telefon 23096029

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner