SPERREN PÅ BRUK AV KLASEAMMUNISJON VIDEREFØRES

Regjeringen viderefører sperren på bruk av klaseammunisjon i påvente av en internasjonal avtale.

- Regjeringen vil med dette vise at vi tar arbeidet med å få til en internasjonal avtale om klasevåpen på alvor, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Erfaringer fra konflikter rundt i verden viser at blindgjengere fra klaseammunisjon forårsaker store humanitære lidelser. Vi har derfor bestemt at vi fortsatt vil sperre bruken av denne type ammunisjon i Norge, og jobber for å få med oss andre land i dette arbeidet.

De grundige testene som nylig er blitt gjennomført på Hjerkinn viser at den langtrekkende ammunisjonstypen (DM 662) har en blindgjengerandel like over 1%, mens den kortrekkende (DM 642) ligger godt under 1%.

Den norske beholdningen av klaseammunisjon utgjør i dag ca. 40 prosent av Forsvarets samlede beholdning av artilleriammunisjon, og ble anskaffet til forsvar av norsk territorium og for å oppfylle våre forpliktelser overfor Nato til beredskapslagre av artilleriammunisjon. En umiddelbar utfasing av begge ammunisjonstypene vil innebære en kraftig svekkelse av norsk forsvarsevne, bl.a. fordi alternativene som i dag foreligger er langt mindre effektive. I tillegg vil en slik beslutning ha store økonomiske konsekvenser, både knyttet til anskaffelse av alternativ ammunisjon og til destruksjon av dagens beholdning.

I lys av at det pågår et internasjonalt arbeid for å komme frem til regelverk vedrørende bruk av klaseammunisjon, har Regjeringen likevel besluttet å videreføre sperren på bruk (i praksis et moratorium) for begge typer klaseammunisjon inntil det er oppnådd en avklaring om en internasjonal avtale om klaseammunisjon.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.