STYRKET SAMARBEID MELLOM ETTERRETNINGSTJENESTEN OG POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE

Nr. 50/2006
Dato: 13.10.06
Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste skal samarbeide tettere. Samarbeidet skal bidra til at Norge står bedre rustet til å håndtere dagens sammensatte trusselbilde.

Kongen i statsråd vedtok i dag instruks om samarbeidet mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste. Instruksen vil styrke samarbeidet på en rekke områder, blant annet ved utarbeidelse av trusselvurderinger. Hensikten er å bekjempe og forebygge aktuelle trusler på en mer effektiv måte.

Dagens kompliserte trusselbilde fører til at det i det praktiske etterretnings- og sikkerhetsarbeidet er vanskelig å opprettholde et klart skille mellom forhold innenlands og utenfor landets grenser. Derfor må det være et avklart, nært og tillitsfullt samarbeid mellom tjenestene, innenfor rammene av de respektive tjenestenes lovgrunnlag.

- Instruksen vil gjøre oss bedre skikket til å møte vår tids sammensatte utfordringer, sier forsvarminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- Bekjempelsen av trusselen fra grenseoverskridende terrorisme og andre alvorlige sikkerhetstrusler gjør det nødvendig å utnytte tjenestenes kapasiteter på en best mulig måte, sier justisminister Knut Storberget.

Instruksen fastsetter bl.a. at tjenestene skal holde hverandre gjensidig orientert om utviklingen innen relevant teknologi og utveksle annen relevant informasjon, koordinere samarbeid med utenlandske tjenester, etablere forbindelsesledd, vurdere utveksling av personell, bistå hverandre i konkrete saker når respektive rettsgrunnlag tillater det, samarbeide om trusselvurderinger og lignende analyseprodukter, og sørge for en effektiv arbeidsdeling.

For kommentarer fra statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet, kontakt pressetalsmann Kåre Helland-Olsen på tlf 90947071.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.