TILTAK FOR Å REKRUTTERE OG BEHOLDE KVINNER I FORSVARET

Regjeringen la i juni frem Stortingsmelding nr. 36, ”Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret”, som ser på hvordan Forsvaret kan rekruttere flere kvinner og beholde dem i organisasjonen. Stortingsmeldingen blir fulgt opp i budsjettforslaget, hvor det foreslås bevilgninger til konkrete tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret.

– Større mangfold i Forsvaret, herunder en bedre balanse mellom kjønnene, vil gjøre Forsvaret bedre i stand til å møte sikkerhetsutfordringene vi står overfor, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. – Dagens kvinneandel i Forsvaret er på syv prosent. Dette er for lavt, og verken i pakt med samfunnet Forsvaret er en del av eller Regjeringens likestillingspolitikk. Det betyr også at Forsvaret ikke i tilstrekkelig grad nyttegjør seg kompetansen og de ressurser kvinner kan tilføre, sier forsvarsministeren.

Innkalling til frivillig sesjon for kvinner har fått en god start. Det forventes at antallet kvinner som stiller til sesjon i 2008 vil bli minst like høyt som i 2007, da over 7 000 ga tilbakemelding om at de ville møte på sesjon. For å kunne dra mest mulig nytte av erfaringene, er det satt av midler for å foreta en evaluering av innkalling til frivillig sesjon for kvinner.

Med utgangspunkt i målsetningen om at 20 prosent av de vernepliktige skal være kvinner, vil Forsvaret i tillegg gjennomføre tilpasninger i eiendom, bygg og anlegg, samt innkjøp av utstyr og utrustning til kvinner i 2008.


Postadresse
Pb 8126 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Glacis gate 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Kommunikasjonsenheten
Telefon 23 09 60 24

Saksbehandler
Seniorrådgiver Sunniva Tofte
Telefon 23096029

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner