FRED. OLSEN PRODUCTION ASA NOTERES PÅ OSLO BØRS

Børsstyret vedtok å ta aksjene i Fred. Olsen
Production ASA opp til notering på Oslo Børs.

Det forutsettes at selskapet før første
noteringsdag oppfyller kravet til antall
børsposteiere slik det fremgår av børsens
opptaksregler pkt. 2.4.2, har et styre som
tilfredsstiller børsens krav til uavhengighet i
forhold til hovedaksjonærer, administrasjon og
hovedforretningsforbindelse samt offentliggjør
prospekt godkjent av Oslo Børs.

Dersom kravet til antall børsposteiere ikke er
oppfylt tas selskapet opp til notering på Oslo
Axess forutsatt at øvrige vilkår er oppfylt.

Børsdirektøren har fullmakt til å avgjøre notering
på Oslo Børs eller Oslo Axess samt fastsette
første noteringsdag, senest 8. juni 2007.

Om oss

Fred. Olsen Production ASA (FOP) is listed on the Oslo Stock Exchange (trades under the ticker "FOP") and has been active in the offshore oil & gas production business since 1994. FOP’s first day of listing was May 11th 2007. First Olsen Ltd. (FOL), a company owned 50% by Ganger Rolf ASA and 50% by Bonheur ASA is the main shareholder with 61.5% of the outstanding shares.