KONVERTIBLE OBLIGASJONER - REVIDERT TOLKNING AV IAS39

Konvertible obligasjoner - endring av tidligere
rapportert regnskap som følge av revidert
forståelse av `IAS 39 verdiendringer derivater`
Det vises til melding på www.newsweb.noKonvertible obligasjoner - endring av tidligere
rapportert regnskap som følge av revidert
forståelse av `IAS 39 verdiendringer derivater`

Ganger Rolf investerte i mars 2004 149,8
millioner i et 4.5% konvertibelt obligasjonslån
utstedt av Fred.Olsen Energy ASA (FOE).
Obligasjonene kan konverteres til aksjekurs 68.-
og forfaller i mars 2009. Markedsverdien av
disse obligasjonene var 456 millioner per
3.kvartal 2005 (kurs FOE-aksjen 207.-) og 535
millioner ved utgangen av 2005 (kurs FOE-aksjen
243.-)

Som en følge av en revidert forståelse av IAS
39, vil tidligere regnskapsførte finansinntekter
med tilknyttede skattekostnader fra denne
investeringen bli reversert. I tillegg vil det
bli justert for krysseieeffekten som følge av at
Ganger Rolf konsoliderer Bonheur (som har en
parallell investering i de konvertible
obligasjonene) som et tilknyttet selskap med sin
relative eierandel på 19.5% av resultat etter
skatt.

Selskapet understreker at de regnskapsmessige
effekter som er beskrevet i det følgende,
utelukkende er relatert til forståelsen av IFRS
og, at det ikke er noen endring i den
underliggende verdi av investeringen i forhold
til hva som tidligere har vært rapportert.

De netto regnskapsendringer som vil bli
innarbeidet i de allerede rapporterte regnskaper
for 2004, samt 1, 2 og 3. kvartal 2005 er
estimert som følger:

NOK million Akk.effekt 2005
Nto resultateffekt etter skatt (215)
Herav krysseie effekt (35)

Akk. Egenkapitaleffekt (252)

(For mer detaljert tabell se vedlegg):

Ganger Rolf har tidligere, i samsvar med råd fra
eksterne IFRS rådgivere, regnskapsført den
aktuelle investeringen dels som en fordring
(kupong-elementet av obligasjonene) og dels som
et derivat (konverterings-elementet). Begge
disse elementene er regnskapsmessig behandlet i
henhold til IAS 39. Når det gjelder kupong-
elementet, er dette regnskapsført som
`Finansielle instrumenter tilgjengelig for salg`
der verdiendringer er ført direkte mot
egenkapitalen. Konverterings-elementet har vært
behandlet i samsvar med IAS 39 `Verdiendringer
derivater`. Følgelig har verdiendringer blitt
regnskapsført over resultatregnskapet, mens den
tilknyttede skatteeffekten har blitt rapportert
som skatteinntekt/kostnad.

En revidert forståelse av IAS 39 har resultert i
at den korrekte regnskapsbehandling av
investeringen vil være å behandle konverterings-
elementet som en investering i et tilknyttet
selskap (og ikke som et IAS 39 derivat).
Bakgrunnen for dette er primært at de
konvertible obligasjonene i dette tilfellet er
utstedt av et tilknyttet selskap av Ganger
Rolf. Når det gjelder kupong-elementet vil
dette fortsatt bli behandlet i tråd med IAS 39,
men bare med en mindre effekt på
resultatregnskapet.


Kontaktperson: Jan Erik Bjoner,
Fred. Olsen & Co. tlf 22341272

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker