RAPPORT 1. KVARTAL 2007

Driftsresultatet (EBIT) var i kvt negativt med
11,8 mill (negativt 7,6 mill).
Tilknyttede selskaper konsolidert inn med et
samlet resultat i kvartalet på 139,3 mill (115,0
mill)
Netto finansposter i kvartalet var positive med
14,1 mill (56,7 mill),
Resultat etter beregnet skatt i kvartalet var
140,9 mill (149,4 mill)
For full rapport se vedlegg på www.newsweb.noFINANSIELL INFORMASJON
Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt.
Tallene for tilsvarende periode 2006 er i parentes.

Driftsresultatet (EBIT), som i praksis består av
morselskapets kostnader, var i kvartalet negativt
med 11,8 millioner (negativt 7,6 millioner).
Endringen skyldes i hovedsak økte
adminstrasjonskostnader bl.a. som følge av
avsetninger til bonus og pensjoner i kvartalet.
Alle vesentlige selskaper og engasjementer blir
konsolidert inn som tilknyttede selskaper, slik at
morselskapet fremstår utelukkende som
holdingselskap.

Tilknyttede selskaper ble konsolidert inn med et
samlet resultat i kvartalet på 139,3 millioner
(115,0 millioner). Fred.Olsen Energy ASA (FOE)
bidro med 66,4 millioner, på linje med tilsvarende
kvartal i 2006 da bidraget utgjorde 60,2
millioner. Fred.Olsen Renewables (FORAS)
viste fremgang og bidro med 12,4 millioner mot
negative 2,8 millioner samme kvartal ifjor.
Likeledes viste Cruise-segmentet fremgang og bidro
med 16,0 millioner (1,5 millioner). First Olsen
Ltd (excl. Fred Olsen Cruise Lines) bidro med 27,2
millioner inklusive salgsgevinsten fra salget av
Ro-Ro skipet Norcliff (47,2 millioner).

Comarit ble konsolidert inn med et negativt bidrag
på 3,4 millioner (negativt 6,4 millioner), og
TusenFryd med negativt 3,4 millioner (negativt 3,5
millioner).

Netto finansposter i kvartalet var positive med
14,1 millioner (56,7 millioner). Nedgangen
skyldes primært at tilsvarende kvartal ifjor
inneholdt en salgsgevinst på 54,1 millioner fra
salg av kunst.

Valutaterminkontrakter og renteinstrumenter er
verdsatt til markedsverdier per 31. mars 2007.

Resultat etter beregnet skatt i kvartalet var
140,9 millioner (149,4 millioner).

Konsernets virksomhetsområder består av
Energitjenester, Fornybar energi, Shipping og
Øvrige investeringer.

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Fred. Olsen Cruise Lines Pte. Ltd inngikk 10.
april avtale med Blohm + Voss Repair GmbH, Hamburg
om en forlengelse på omlag 30 meter av
skipet `Norwegian Crown`, noe som vil øke
passasjerkapasiteten med omlag 35%.
Totalprosjektet som inkluderer kjøp av skipet,
oppgradering og forlengelse, utgjør omlag USD 210
millioner.

Selskapet Dolphin Drilling Ltd, et selskap i
Fred.Olsen Energy konsernet, inngikk 20. april
avtale om 60 dagers forlengelse av utleieavtalen
vedrørende Borgholm Dolphin. Kontraktsverdien
utgjør USD 12 millioner.

Styret i Oslo Børs vedtok 25. april å ta aksjene i
Fred. Olsen Production ASA opp til notering på
Oslo Børs under forutsetning av at selskapet før
første noteringsdag oppfyller kravet til antall
børsposter / aksjonærer. Det forventes at
handelen i aksjen på Oslo Børs vil starte rundt
11. mai 2007.

Generalforsamlingen avholdes 31. mai 2007 kl.14.00
i selskapets lokaler i Fred.Olsens gate 2, Oslo.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker