RAPPORT 2. KVARTAL 2005

Hovedtall i kvartalet:
Driftsresultat minus 5,0 millioner
Resultat fra tilknyttede selskaper 64,8 millioner
Netto Finansposter 112,4 millioner
Resultat før skatt fra videreførte virksomheter 172,2
millioner
Netto Resultat fra avhendet virksomhet 164,8 millioner
Netto resultat etter skatt 286,0 millionerRegnskapet for 2. kvartal er utarbeidet i samsvar med den
internasjonale regnskapsstandarden (IFRS) for
delårsrapportering og er i tråd med regnskapsprinsippene
som vil bli benyttet i årsregnskapet. 2005 er første år med
regnskapsavleggelse etter IFRS. IFRS er under stadig
utvikling, slik at den foreliggende informasjonen kan bli
endret frem til avleggelsen av det endelige årsregnskapet
for 2005.

Salg av flyselskapet Sterling ble som tidligere meddelt
gjennomført i kvartalet. Regnskapsmessig presenteres
gevinsten som virksomhet under avhendelse (2. kvartal 2004
er omarbeidet tilsvarende).

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt. Tallene for
2. kvartal 2004 omarbeidet etter IFRS, er i parentes.


Finansiell informasjon

Som tidligere meddelt blir nå alle vesentlige selskaper og
engasjementer konsolidert som tilknyttede selskaper slik at
morselskapet fremstår som et holdingselskap uten egne
vesentlige inntektsgenererende aktiviteter.
Driftsresultatet (EBIT) var negativt med 5,0 millioner
(positivt 3,1 millioner). For første halvår ble
driftsresultatet negativt med 10,7 millioner (negativt 6,3
millioner).

Tilknyttede selskaper ble konsolidert inn med et samlet
positivt resultat etter skatt i kvartalet på 64,8 millioner
(105,0 millioner). First Olsen Ltd (FOL) bidro positivt med
50,4 millioner (positivt 83,4 millioner). Fred. Olsen
Renewables bidro negativt med 16,2 millioner (positivt 3,7
millioner). Fred. Olsen Energy (FOE) ble konsolidert inn
med et negativt resultat på 6,0 millioner (negativt 12,9
millioner). Cruisesegmentet bidro også negativt i kvartalet
med 21,2 millioner (positivt 17,8 millioner). Bonheur er
konsolidert inn med et positivt resultat på 53,6 millioner
(negativt 12,0 millioner). For halvåret under ett ble
tilknyttede selskaper konsolidert inn med et samlet
resultat på minus 16,6 millioner (positivt 288,8 millioner).

Netto finansposter i kvartalet var positive med 112,4
millioner (23,6 millioner). Dette inkluderer 96,5 millioner
(9,8 millioner) knyttet til verdivurdering av finansielle
aktiva. Av dette var 103,4 millioner relatert til positiv
verdiutvikling av beregnet gevinst på opsjonsdelen av en
investering i et konvertibelt obligasjonslån utstedt av
FOE.

Netto finansposter per 2. kvartal utgjorde 185,7 millioner
(negativt 9,6 millioner), hvorav positiv verdiutvikling på
opsjonsdelen i FOE-lånet utgjorde 166,6 millioner.

Konsolidert resultat før skatt for videreførte virksomheter
ble 172,2 millioner (131,7 millioner), en økning på 40,5
millioner fra tilsvarende kvartal i 2004. Per 2. kvartal
utgjorde resultatet før skatt for videreførte virksomheter
158,4 millioner (272,9 millioner).

Virksomhet under avhendelse omfatter resultatet fra salget
av Sterling som ble gjennomført med virkning fra 25. april.
Samlet salgsgevinst før skatt for Ganger Rolf og Bonheur
ble 448 millioner og inkluderer et negativt resultat i
Sterling på 54 millioner i driftsperioden 1. januar - 25.
april. Den samlede gevinst etter skatt er anslått til 284
millioner, hvorav Ganger Rolfs andel utgjør 142 millioner.
Anslaget er basert på foreløpig estimerte
skatteberegninger. Se forøvrig note 1 nedenfor.

Det samlede resultat i kvartalet før skatt, inkludert
virksomhet under avhendelse (Sterling) var 401,1 millioner

Kvartalets nettoresultat etter skatt ble 286,0 millioner
(126,9 millioner). Det tilsvarende tall for årets 6 første
måneder ble 226,9 millioner (269,4 millioner).

Det vises til vedlegg for fullstendig melding

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker