RAPPORT 2. KVARTAL 2006

Driftsresultat (EBIT) i kvartalet var negativt
med 6,7 millioner (negativt 5,0 millioner)
Tilknyttede selskaper ble konsolidert med et
samlet resultat i kvartalet på 168,0 millioner
(50,6 millioner). Netto finansposter i
kvartalet var negative med 37,3 millioner
(positive 9,8 millioner), Konsolidert resultat
etter skatt i kvartalet fra videreførte
virksomheter var 137,8 millioner (33,5
millioner).Konsernregnskapet er avlagt etter internasjonale
regnskapsregler (IFRS). Delårs-rapporten for 2.
kvartal 2006 er avlagt etter IAS 34 basert på
regnskapsstandarder, uttalelser og fortolkninger
gjeldende på regnskapsdato.

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt.
Tallene for samme periode 2005 er i parentes.

FINANSIELL INFORMASJON

Driftsresultat (EBIT) som i prinsippet
gjenspeiler holdingsselskapets kostnader, var i
kvartalet negativt med 6,7 millioner (negativt
5,0 millioner). Som tidligere er alle vesentlige
selskaper og engasjementer konsolidert inn som
tilknyttede selskaper.

Tilknyttede selskaper ble konsolidert med et
samlet resultat i kvartalet på 168,0 millioner
(50,6 millioner). Av dette bidro First Olsen
Ltd. (FOL) med et resultat på 46,4 millioner
(50,5 millioner) fra sine aktiviteter innenfor
tank, flytende produksjon og boreriggen Bulford
Dolphin. Fred. Olsen Energy ASA (FOE) ble
konsolidert med et resultat på 91,4 millioner
(negativt 6,0 millioner) og Bonheur ASA med 22,3
millioner (39,3 millioner). Cruise-segmentet ble
konsolidert med et resultat på 9,7 millioner
(negativt 21,2 millioner), vindkraft med et
negativt resultat på 0,4 millioner (negativt
16,2 millioner) og Comarit med et negativt
resultat på 5,2 millioner (negativt 7,3
millioner).

For halvåret under ett ble tilknyttede selskaper
konsolidert inn med et samlet resultat på 283,0
millioner (negativt 39,5 millioner).

Netto finansposter i kvartalet var negative med
37,3 millioner (positive 9,8 millioner), hvorav
35,1 millioner var relatert til et urealisert
agiotap i forbindelse med en USD-fordring på
First Olsen Ltd. for avsatt, men ikke utbetalt
utbytte for 2005. Per 2. kvartal utgjorde netto
finansposter 19,4 millioner (20,8 millioner),
inkludert 54,1 millioner i gevinst fra salget av
Munch-malerier gjennomført i februar.

Valutaterminkontrakter og renteinstrumenter er
verdsatt til markedsverdi per 30. juni 2006.

Konsolidert resultat etter skatt i kvartalet ble
137,8 millioner (33,5 millioner), en forbedring
på 104,3 millioner fra tilsvarende kvartal i
2005.

FOE tilbød i perioden investorene i det
konvertible obligasjonslånet (FOE 02 4,5%
2004/09), å delta i en rettet emisjon mot
samtidig å oppgi konverteringsretten under det
opprinnelige konvertible obligasjonslånet.
Ganger Rolf har akseptert tilbudet for sin andel
av obligasjonslånet på 149,8 millioner.

Den rettede emisjonen vil bli gjennomført til
emisjonskurs kr 68,- som tilsvarer
konverteringskursen under obligasjonslånet.
Obligasjonslånet med en rente på 4,5%, forfaller
i henhold til opprinnelig forfallsdato den 30.
mars 2009. Dette innebærer at Ganger Rolf ASA
vil tegne seg for 2.202.882 nye aksjer i FOE ,
tilsvarende en samlet innbetaling på 149,8
millioner. Den rettede emisjonen planlegges
gjennomført innen utgangen av juli måned, og
Ganger Rolf vil etter dette eie 20.314.382
aksjer i FOE (omlag 30,2% forutsatt full
konvertering).

ANNEN INFORMASJON
Generalforsamlingen vedtok den 31. mai 2006 å
splitte eksisterende aksjer i selskapet slik at
en aksje ga 4 nye aksjer. Antall utestående
aksjer er etter dette 36.280.000. Dette antallet
er lagt til grunn ved utregning av resultat pr
aksje i de forskjellige perioder. Tallene er
gjort sammenlignbare for perioder før splitten
ble vedtatt.

Vedlegg følger på www.newsweb.no

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker