RAPPORT 2. KVARTAL 2007

Netto resultat etter skatt kvartalet utgjorde
292.2 million (137.8 million)
Basisresultat per aksje var NOK 8.1 (NOK 3.8)

For full informasjon se vedlegg på: www.newsweb.noFINANSIELL INFORMASJON
Tallene er i NOK med mindre annet er angitt.
Tallene for tilsvarende periode foregående i
parentes.

Driftsresultatet (EBT) som i praksis består av
morselskapets kostnader, var i kvartalet negativt
med 4,3 millioner (negativt 6,7 millioner). Alle
vesentlige selskaper og engasjementer blir
konsolidert inn som tilknyttede selskaper, slik at
morselskapet fremstår utelukkende som
holdingselskap.

Tilknyttede selskaper ble konsolidert inn med et
samlet resultat i kvartalet på 267 millioner (168
millioner). Av dette bidro Fred. Olsen Energy ASA
(FOE) med et resultat på 109 millioner (91
millioner), First Olsen Ltd. (FOL) ekskl. Fred.
Olsen Cruise Lines med et resultat på 83 millioner
(45 millioner) inklusiv en salgsgevinst på 54
millioner. Fred. Olsen Cruise Lines (FOCL) bidro
med et resultat på 33 millioner (11 millioner),
Tusenfryd med 3 millioner (4 millioner) og Bonheur
ASA med 50 millioner (22 millioner).

Fred. Olsen Renewables AS (FORAS) ble konsolidert
inn med et negativt resultat i kvartalet på 8
millioner (negativt 1 million) og Comarit med et
negativt resultat på 5 millioner (negativt 5
millioner).

Netto finansposter i kvartalet utgjorde 31
millioner (negativt 37 millioner). Forbedringen i
netto finansposter skyldes hovedsakelig agiotap
knyttet til USD fordringer forrige år samt høyere
likviditetsbeholdning som gav økte renteinntekter
i kvartalet.

Konsolidert resultat etter beregnet skatt skatt
utgjorde 292 millioner (138 millioner).


HENDELSER ETTER 30. JUNI 2007
First Olsen Ltd., som er eiet med 50% hver av
Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, solgte den 3. juli
sine aksjer i oljeproduksjonsselskapet Sea
Production Ltd. Aksjesalget ga en brutto gevinst
på ca. 150 millioner som vil bli inntektsført i
tredje kvartal 2007.

Den 18. juli publiserte Court Of Justice Of The
Euroepan Communities (EU-domstolen) en avgjørelse
vedrørende konsernbidrag over landegrensene.
Avgjørelsen medfører at `et selskap i et
medlemsland som gir konsernbidrag til et selskap i
et annet medlemsland ikke kan kreve fradrag i
skattemessig inntekt for avgitt konsernbidrag`.
Som en konsekvens av dette, vil et konsernbidrag
over landegrensene innen First Olsen Ltd. i 2006
måtte tilbakeføres, noe som videre vil kunne
medføre en skattemessig kostnad på 32 millioner.
Hensyntatt en nøyere vurdering av konsekvensene av
domsavgjørelsen, vil skattekostnaden kunne bli
innarbeidet i 3. kvartal 2007.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker