RAPPORT 3. KVARTAL 2006

Driftsresultat (EBIT) i kvartalet var negativt
med 6,1 millioner (negativt 5,0 millioner)
Tilknyttede selskaper ble konsolidert med et
samlet resultat i kvartalet på 271,3 millioner
(162,3 millioner). Netto finansposter i
kvartalet var positive med 8,8 millioner (6,0
millioner), Konsolidert resultat etter skatt i
kvartalet fra videreførte virksomheter var 272,0
millioner (173,4 millioner).
For full informasjon se www.newsweb.noKonsernregnskapet er avlagt etter internasjonale
regnskapsregler (IFRS). Delårs-rapporten for 3.
kvartal 2006 er avlagt etter IAS 34 basert på
regnskapsstandarder, uttalelser og fortolkninger
gjeldende på regnskapsdato.

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt.
Tallene for tilsvarende periode 2005 er i
parentes.

FINANSIELL INFORMASJON

Driftsresultatet (EBIT), som i praksis består av
morselskapets kostnader, var i kvartalet
negativt med 6,1 millioner (negativt 5,0
millioner). Alle vesentlige selskaper er som
tidligere konsolidert inn som tilknyttede
selskaper.

Tilknyttede selskaper ble konsolidert inn med et
samlet resultat i kvartalet på 271,3 millioner
(162,3 millioner). Av dette bidro Fred. Olsen
Energy ASA (FOE) med 110,7 millioner (41,9
millioner) og First Olsen Ltd (FOL) med 64,2
millioner (27,9 millioner) fra sine aktiviteter
innenfor tank, flytende produksjon og boreriggen
Bulford Dolphin. Cruise-segmentet ble
konsolidert med et resultat på 29,6 millioner
(28,7 millioner), Comarit med 19,9 millioner
(21,9 millioner) og Tusenfryd med 9,7 millioner
(10,5 millioner). Fred.Olsen Renewables (FOR)
ble konsolidert med et negativt resultat på 9,0
millioner (negativt 2,3 millioner), mens Bonheur
ble konsolidert inn med 44,2 millioner (28,0
millioner).

Per 3. kvartal ble tilknyttede selskaper
konsolidert inn med et samlet resultat på 554,3
millioner (122,8 millioner), en forbedring på
431,5 millioner.

Netto finansposter i kvartalet var 8,8 millioner
(6,0 millioner), hvorav 7,8 millioner var netto
urealisert og realisert agiogevinst i
forbindelse med fordring på USD 48,9 millioner
mot First Olsen Ltd. for avsatt men ikke
utbetalt utbytte for 2005.

Per 3. kvartal utgjorde netto finansposter 28,3
millioner (26,8 millioner ) inkludert 54,1
millioner i gevinst ved salg av Munch-malerier.
Valutaterminkontrakter og renteinstrumenter er
verdsatt til markedsverdi per 30. september 2006.

Resultat etter skatt i kvartalet ble 272,0
millioner (173,4 millioner), en forbedring på
98,6 millioner. Resultatet etter skatt for årets
ni første måneder var 559,2 millioner (260,0
millioner).

Se vedlegg på www.newsweb.no

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker