RAPPORT 3. KVARTAL 2007

Netto resultat etter skatt i kvartalet utgjorde
306,7 millioner (272,0 millioner)
Basisresultat per aksje var NOK 8,5 (NOK 7,5)

For full informasjon se vedlegg på: www.newsweb.noFinansiell informasjon

Tallene er i NOK med mindre annet er angitt.
Tallene for tilsvarende periode foregåendeår i
parentes.

Driftsresultatet (EBT) som i praksis består av
morselskapets kostnader, var i kvartalet negativt
med 9,5 millioner (negativt 6,1 millioner). Alle
vesentlige selskaper og engasjementer blir
konsolidert inn som tilknyttede selskaper, slik at
morselskapet fremstår utelukkende som
holdingselskap.

Tilknyttede selskaper ble konsolidert inn med et
samlet resultat i kvartalet på 318,5 millioner
(271,3 millioner). Av dette bidro Fred. Olsen
Energy ASA (FOE) med et resultat på 135,3
millioner (110,7 millioner), First Olsen Ltd.
(FOL) ekskl. Fred. Olsen Cruise Lines med et
resultat på 81,1 millioner (65,8 millioner).
Fred. Olsen Cruise Lines (FOCL) bidro med et
resultat på 20,4 millioner (28,1 millioner),
Tusenfryd med 9,8 millioner (9,7 millioner) og
Bonheur ASA med 52,3 millioner (44,2 millioner).
Fred. Olsen Renewables AS (FORAS) ble konsolidert
inn med et positivt resultat i kvartalet på 6,9
millioner (negative 9,0 million) og Comarit med et
positivt resultat på 12,6 millioner (19,9
millioner).

Netto finansresultat i kvartalet var negativt med
0,7 millioner (positivt 8,8 millioner). Den
negative utviklingen i netto finansresultat
skyldes hovedsakelig agiogevinst i 2006 i
tilknytning til USD fordringer.

Konsolidert resultat etter beregnet skatt skatt
var 306,7 millioner (272,0 millioner).


Hendelser etter 30. september 2007

First Olsen Ltd., som er eiet med 50% hver av
Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, inngikk i
september avtale om salg av Aker H3 boreriggen
Bulford Dolphin, bygget i 1977, for USD 211
millioner. Levering ventes å finne sted i løpet
av 4. kvartal 2007 og salget ventes å gi en
bokført gevinst på USD 193 millioner som vil bli
bokført i 4. kvartal 2007.

Den 17 oktober inngikk Tinworth Pte Ltd (50%
indirekte eid av Fred.Olsen Production ASA og
Prosafe ASA) kontrakt med Vaalco, Gabon om 4 års
forlengelse av eksisterende kontrakt for FPSO
Petróleo Nautipa fra september 2011 til september
2015 med opsjon på ytterligere 1+1 år. I tillegg
vil felt-operatøren få anledning til å øke
oljeproduksjonen utover hva som ligger spesifisert
i den eksisterende kontrakten, ved introduksjon av
et nytt tariffelement i godtgjørelses-avtalen.
Totalt EBITDA-bidrag fra nytt tariffelement og 4
års forlengelse av kontrakt er estimert til USD 40
millioner. Pålegges imidlertid Petróleo Nautipa
dokking i 2012, har kontraktspartner anledning til
å terminere kontrakten.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker