RAPPORT 4.KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSMELDING 2006

Driftsresultatet (EBIT) var i kvt negativt med
23,2 mill (negativt 18,3 mill).
Tilknyttede selskaper konsolidert inn med et
samlet resultat i kvartalet på 158,7 mill (408,1
mill)
Netto finansposter i kvartalet var negative med
1,4 mill (pos 97,3 mill),
Resultat etter beregnet skatt i kvartalet var
135,8 mill (502,1 mill)
Styret vil foreslå for Generalforsamlingen at
det utbetales et utbytte på kr 10,00 per aksje
Vedlegg på www.newsweb.noFINANSIELL INFORMASJON

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt.
Tallene for tilsvarende periode 2005 er i
parentes

Bonheur ASA økte tidlig i 4. kvartal sitt
eierskap i Ganger Rolf ASA fra 49,67% til
51,28%. Regn¬skapsmessig ble transaksjonen
gjennomført som en foretaksintegrasjon under
dominer¬ende innflytelse (`common control`) av
private Fred. Olsen-relaterte selskaper. Dette
er forklart i note 3.

Driftsresultatet (EBIT), som i praksis består av
morselskapets kostnader, var i kvartalet
negativt med 23,2 millioner (negativt 18,3
millioner). Endringen skyldes i hovedsak økte
lønns- og pensjonskostnader, samt noe økt
konsulentbruk. Alle vesentlige selskaper og
engasjementer blir konsolidert inn som
tilknyttede selskaper, slik at morselskapet
fremstår utelukkende som holdingselskap.

Tilknyttede selskaper ble konsolidert inn med et
samlet resultat i kvartalet på 158,7 millioner
(408,1 millioner). De positive bidragsyterne i
kvartalet var Fred. Olsen Energy ASA (FOE) med
83,2 millioner (14,3 millioner), First Olsen Ltd
(FOL) med 34,5 millioner (327,9 millioner inkl.
salgsgevinst av 3 suezmax skip), Cruise med 14,6
millioner (25,2 millioner), Fred. Olsen
Renewables AS (FORAS) med 15,6 millioner
(negativt 6,0 millioner) og Bonheur ASA (BON)
med 23,6 millioner (68,5 millioner). Comarit ble
konsolidert inn med negativt 4,1 millioner
(negativt 8,3 millioner), og Tusenfryd med
negativt 5,1 millioner (negativt 4,1 millioner).

For året som helhet ble tilknyttede selskaper
konsolidert inn med et samlet resultat på 713,0
millioner (530,9 millioner), hvorav FOE og FOL
bidro med henholdsvis 345,6 millioner (28,4
millioner) og 192,3 millioner (357,4 millioner),
Cruise med 55,4 millioner (34,2 millioner),
FORAS med 3,3 millioner (negativt 9,8
millioner), BON med 107,9 millioner (118,6
millioner), Comarit med 4,2 millioner (negativt
2,3 millioner) og Tusenfryd med 4,6 millioner
(4,5 millioner).

Netto finansposter i kvartalet var negative med
1,4 millioner (positive 97,3 millioner),
Per 4. kvartal utgjorde netto finansposter 26,9
millioner (124,1 millioner)
Valutaterminkontrakter og rente-instrumenter er
verdsatt til markedsverdi per 31. desember 2006.

Resultat etter beregnet skatt i kvartalet var
135,8 millioner (502,1 millioner), en reduksjon
på 366,3 millioner. Tilsvarende kvartal i 2005
inneholdt imidlertid en gevinst ved salg av 3
suezmax-skip på 299,5 millioner.

Resultat etter skatt for året som helhet
utgjorde 695,0 millioner (762,1 millioner).

Ganger Rolf ASA solgte i november til sammen 2,5
millioner aksjer i Fred. Olsen Energy ASA (FOE).
Etter salget eier selskapet 27,1% av FOE
(Bonheur har tilsvarende eierskap til FOE). Den
regnskapsmessige gevinsten fra salget utgjorde
560 millioner. Denne ble eliminert i
konsernregnskapet og ført direkte mot
egenkapitalen da nedsalget ble behandlet i
henhold til IFRS reglene om transaksjoner under
felles kontroll ref.note 3. Salget gav konsernet
en likviditetstilførsel på omlag 700 millioner.

Annen informasjon

Hendelser etter 31. desember 2006

I januar 2007 ble M/T Knock Stocks, et
enkeltskrog suezmax tankskip bygget i 1993
solgt. Salgsprisen ble USD 32,75 millioner og
overlevering vil finne sted i perioden 15. mars
til 15. mai 2007.

19. januar 2007 meldte Bonheur ASA og Ganger
Rolf ASA at det 50/50 eide selskapet First Olsen
Ltd. har besluttet å iverksette en prosess med
sikte på utskillelse og børsnotering av sin
flytende produksjonsvirksomhet organisert i
Fred. Olsen Production AS (FOP) i løpet av
første halvår 2007. I tråd med dette ble det den
9. februar 2007 gjennomført en emisjon i FOP av
ialt 44 millioner aksjer til kurs 27 kroner per
aksje. Dette gir et samlet emisjonsproveny på
omlag 1,2 milliarder.

Styret vil foreslå for Generalforsamlingen at
det utbetales et utbytte på kr 10,00 per aksje.
Styret har ved denne anledning funnet det
naturlig å anbefale et uvanlig høyt utbyttenivå
hensyntatt selskapets gode resultatutvikling og
generelt sterke markedsforhold innen sine
hovedsegmenter.

Ordinær generalforsamling i selskapet avholdes
31. mai 2007.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker