RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2009

Hovedpunkter 1. kvartal 2009
o Nettoresultatet etter skatt var positivt med NOK 262 millioner (NOK 84 millioner)
o Fortjeneste per aksje var NOK 7,80 (NOK 2,30)
o Fortsatt sterke markeder innen offshore boring og fornybar energi
o Virksomhetsområdet Cruise påvirket av lavsesong, den økonomiske tilbakegangen og økt konkurranse
o Foreslått utbytte med NOK 8,40 per aksje

Kommentarer til regnskapet for Ganger Rolf ASA

Konsernregnskapet for 1. kvartal 2009 omfatter Ganger Rolf ASA og dets datterselskaper ("konsernet") og konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper.
Sammenlignbare tall for samme periode i 2008 i parentes.

Finansiell informasjon
Driftsresultatet (EBIT), som i hovedsak reflekterer holdingselskapets kostnader, var negativt med NOK 9,9 millioner (negativt NOK 10,9 millioner). Alle betydelige aksjeposter er konsolidert som tilknyttede selskaper. Følgelig er morselskapet et rent holdingselskap.

Nettoresultatet fra tilknyttede selskaper, bokført ved bruk av egenkapitalmetoden, var i kvartalet positivt med NOK 292,4 millioner (NOK 104,3 millioner). Nettoresultatet inkluderer en andel av resultatet fra Fred. Olsen Energy ASA (FOE) med NOK 304,1 millioner (NOK 145,1 millioner), Fred. Olsen Production ASA (FOP) med negativt NOK 8,2 millioner (negativt NOK 3,7 millioner) og krysseierskapsbidraget fra Bonheur ASA med positivt NOK 44,8 millioner (NOK 14,1 millioner). Cruiseaktivitetene rapporterte et negativt nettoresultat på NOK 43,3 millioner (negativt NOK 50,7 millioner). First Olsen Ltd. (tank) hadde et positivt netto resultat på NOK 2,2 millioner (NOK 0,9 millioner) og Fred. Olsen Renewables med datterselskaper hadde et positivt nettoresultat på NOK 3,8 millioner (NOK 2,7 millioner).

Netto finansposter var negativt i kvartalet med NOK 29,2 millioner (negativt NOK 2,7 millioner). Reduksjonen i netto finansposter skyldes delvis lavere renteinntekter og høyere netto valutatap.

Nettoresultatet før skatt var NOK 253,3 millioner (NOK 90,7 millioner) i kvartalet. Nettoresultatet etter estimert skatt i kvartalet var NOK 262,4 millioner (NOK 83,6 millioner).

Annen informasjon

Utbytte / Ordinær generalforsamling
I forbindelse med den ordinære generalforsamlingen i 2009, vil styret foreslå utbetaling av et utbytte på NOK 8,40 per aksje.

Ordinær generalforsamling vil finne sted torsdag 28. Mai 2009.

Hendelser etter 31. mars 2009
Salg av MS Black Prince
Black Prince Cruise Ltd., indirekte eiet 50% hver av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, har undertegnet en avtale med et venezuelansk selskap om salg av cruiseskipet MS Black Prince til en netto pris på ca. USD 2,4 millioner. Skipet skal i henhold til avtalen bli overlevert sine nye eiere i oktober 2009 etter gjennomføring av en rekke farvel-cruise for Fred.Olsen Cruise Lines.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker