RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2009 OG FØRSTE HALVÅR 2009

Konsernregnskapet for 2. kvartal 2009 og første halvår 2009 omfatter Ganger Rolf ASA og dets datterselskaper ("konsernet") og konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper. Sammenlignbare tall for samme periode i 2008 i parentes. Hovedpunkter 2. kvartal 2009: o Nettoresultatet etter skatt var NOK 290 millioner (NOK 359 millioner) o Fortjeneste per aksje var NOK 8,6 (NOK 10,1) o FPSO Knock Allan begynte oljeproduksjonen under sin 10 års kontrakt i Gabon o Virksomhetsområdet Cruise påvirket av økt konkurranse og den økonomiske nedgangen o Salg av MS Black Prince Finansiell informasjon Driftsresultatet (EBIT), som i hovedsak reflekterer holdingselskapets kostnader, var negativt med NOK 5,9 millioner (negativt NOK 7,1 millioner). Alle betydelige aksjeposter er konsolidert som tilknyttede selskaper. Følgelig er morselskapet et rent holdingselskap. Nettoresultatet fra tilknyttede selskaper, bokført ved bruk av egenkapitalmetoden, var i kvartalet med NOK 295 millioner (NOK 189 millioner). Nettoresultatet inkluderer en andel av resultatet fra Fred. Olsen Energy ASA (FOE) med NOK 238 millioner (NOK 125 millioner), Fred. Olsen Production ASA (FOP) med NOK 6 millioner (NOK 7 millioner) og krysseierskapsbidraget fra Bonheur ASA med NOK 32 millioner (NOK 63 millioner). Cruiseaktivitetene rapporterte et negativt nettoresultat på NOK 23 millioner (negativt NOK 20 millioner). First Olsen Ltd. (tank) hadde et resultat på NOK 3 millioner (NOK 6 millioner) og Fred. Olsen Renewables med datterselskaper hadde et nettoresultat på NOK 26 millioner (negativt NOK 11 millioner). Netto finansposter var i kvartalet NOK 8 millioner (NOK 226 millioner). Reduksjonen i netto finansposter skyldes delvis lavere renteinntekter og en gevinst fra salget av aksjer i Comarit S.A på NOK 204 millioner bokført i 2. kvartal 2008. Nettoresultatet før skatt var NOK 297 millioner (NOK 407 millioner) i kvartalet. Nettoresultatet etter estimert skatt i kvartalet var NOK 290 millioner (NOK 359 millioner). EBIT hittil i år utgjorde negative NOK 16 millioner (negative NOK 18 millioner). Netto resultat hittil i år fra tilknyttede selskaper, bokført ved bruk av egenkapitalmetoden, utgjorde NOK 587 millioner (NOK 293 millioner). Netto finansposter ble negativt NOK 21 millioner (positive NOK 223 millioner), og netto resultat etter skatt ble NOK 553 millioner (NOK 442 millioner) hittil i år. Annen informasjon Ordinær generalforsamling På ordinær generalforsamling i Ganger Rolf ASA 28. mai ble det foreslåtte utbytte på NOK 8,40 pr. aksje vedtatt. Utbyttet ble utbetalt den 11. juni med et totalbeløp på NOK 284 millioner.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker