RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 OG FORELØPIG ÅRSMELDING 2007

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 OG FORELØPIG ÅRSMELDING 2007

o Resultat etter skatt var 491,2 millioner (142,9 millioner)
o Resultat per aksje var NOK 13,70 (NOK 3,90)
o Fortsatt sterkt marked innenfor offshore boring
o Gevinst ved salg av aksjer i TusenFryd AS utgjorde 62 millioner.
o Bulford Dolphin solgt for USD 211 mill, salgsgevinsten utgjorde totalt
1.041,0 hvorav 520,6 mill er reflektert i regnskapet til Ganger Rolf
ASA.
o Foreslått utbytte er kr. 17,50 per aksje.

Finansiell informasjon

Tallene er i NOK med mindre annet er angitt. Tallene for tilsvarende
periode foregående år i parentes.

Driftsinntektene i kvartalet ble 35,1 millioner (0,8 millioner).
Økningen i inntekter er relatert til hyreinntekter fra Ganer Rolf ASA´s
indirekte 50% eierskap i Black Watch, samt intern restrukturering av
eierskapet innen cruise-segmentet. Driftsresultat etter avskrivninger
(EBIT) som også reflekterer morselskapets driftskostnader, ble negativt
med 1,0 millioner (negativt 19,4 millioner). Alle vesentlige selskaper
og engasjementer blir konsolidert inn som tilknyttede selskaper.

Inntektene for året som helhet utgjorde 38,7 millioner (1,8 millioner),
mens EBIT ble negativ med 26,5 millioner (negative 39,8 millioner).

Tilknyttede selskaper konsolidert inn etter egenkapitalmetoden, bidro
med et samlet resultat i kvartalet på 497,3 millioner (159,4 millioner).
Av dette bidro Fred. Olsen Energy ASA (FOE) med et resultat på 85,8
millioner (83,2 millioner), First Olsen Ltd. (FOL) ekskl. Fred. Olsen
Cruise Lines (FOCL), med et resultat på 423,7 millioner (34,2
millioner). FOCL ble konsolidert inn med et negativt resultat på 88,0
millioner (positive 14,2 millioner), Tusenfryd med negative 4,6
millioner (negative 5,1 millioner) og Bonheur ASA med 83,7 millioner
(24,8 millioner). Fred. Olsen Renewables AS (FORAS) ble konsolidert inn
med et positivt resultat i kvartalet på 5,1 millioner (15,9 million) og
Comarit med et negativt resultat på 5,4 millioner (negativt 4,1
millioner).

For året som helhet ble tilknyttede selskap konsolidert inn med 1.222,1
millioner ( 713,7 millioner). Av dette bidro FOE med 396,3 millioner
(345,6 millioner), og FOL ekskl. FOCL med 615,3 millioner (191,9
millioner). Inkludert i FOL resultatet er Ganger Rolf sin andel av
gevinsten ved salg av Bulford Dolphin som utgjør 520,6 millioner. FOCL
ble konsolidert inn med et negativt resultat på 18,8 millioner (positivt
55 millioner). TusenFryd AS ble konsolidert inn med 4,4 millioner (4,6
millioner) og Bonheur ASA med 209,9 millioner (109,1 millioner). FORAS
bidro med positive 16,8 millioner (3,6 millioner), mens Comarit ble
konsolidert inn med negative1,1 millioner (positive 4,2 millioner).

Netto finansresultat i kvartalet ble positivt med 51,8 millioner (1,5
millioner). Økningen i netto finansresultat fra fjoråret skyldes i
hovedsak gevinst ved salg av aksjer i TusenFryd AS som utgjorde 62,0
millioner, samt høyere renteinntekter som et resultat av refinansiering
av lån og høyere likviditetsbeholding.

Netto finansresultat for året ble 96,2 millioner (29,8 millioner).

Konsolidert resultat etter beregnet skatt ble 491,2 millioner (142,9
millioner) i kvartalet og 1.231,0 millioner (702,1 millioner) for året
som helhet.

Hendelser etter 31. desember 2007

I 4. kvartal 2007 inngikk Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA avtale med et
heleid datterselskap av the spanske selskapet Parques Reunidos SA, om
salg av aksjene i fornøyelsesparken TusenFryd AS. Salget var imidlertid
avhengig av godkjennelse fra norske kunkurransemyndigheter. Godkjennelse
forelå i slutten av desember 2007 og oppgjør for salget skjedde i januar
2008. Gevinsten ved salget beløp seg til 124 millioner og ble bokført i
4. kvartal 2007.

Den 14 desember 2007 avholdt Ganger Rolf ASA ekstraordiær
generalforsamling hvor det fremlagte forslaget fra styret i selskapet om
ekstraordinært utbytte på NOK 10,00 per. aksje med utbetaling i
begynnelsen av januar 2008, ble behandlet. Forslaget hadde sin bakgrunn
i en fortsatt positiv resultatutvikling innenfor selskapets viktigste
forretningsområder og selskapets generelle sterke finansielle posisjon.
Den ekstraordinære generalforsamlingen vedtok forslaget.

Utbytte / Dato for ordinær generalforsamling
Grunnet gode finansielle resultater i 2007 og en fortsatt positiv
utvikling innen selskapets hovedsegment, fremmer selskapets styre
ovenfor generalforsamlingen i mai 2008 et forslag om ordinært utbytte på
NOK 17,50 per aksje.

Selskapets generalforsmaling avholdes torsdag 29 may 2008 i selskapets
lokalser, Fred. Olsens gate 2, Oslo.

For full rapport, se vedlegg

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker