RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2008 og FORELØPIG ÅRSMELDING 2008

Hovedpunkter 4. kvartal 2008 (Tall i NOK)
o Nettoresultat etter skatt var negative NOK 154,6 millioner (positivt NOK 491 millioner)
o Fortjeneste per aksje var negativ NOK 4,50 (positiv NOK 13,70)
o Fortsatt sterkt marked for offshore boring og fornybar energi
o Resultatet negativt påvirket av urealiert tap på finansielle instrumenter
o Foreslått utbetaling av utbytte med NOK 8,40 per aksje

Kommentarer til regnskapet for Ganger Rolf ASA

Konsernregnskapet for 4. kvartal 2008 og per 4. kvartal 2008 omfatter Ganger Rolf ASA og dets datterselskaper ("konsernselskapene") og konsernselskapenes eierandeler i tilknyttede selskaper.

Sammenlignbare tall for samme periode i 2007 i parentes.

Hovedpunkter 4. kvartal 2008: (Tall i NOK)

o Nettoresultat etter skatt var negative NOK 154,6 millioner (positivt NOK 491 millioner)
o Fortjeneste per aksje var negativ NOK 4,50 (positiv NOK 13,70)
o Fortsatt sterkt marked for offshore boring og fornybar energi
o Resultatet negativt påvirket av urealiert tap på finansielle instrumenter
o Foreslått utbetaling av utbytte med NOK 8,40 per aksje

Driftsresultatet (EBIT), som i hovedsak reflekterer holdingselskapets kostnader, var negativt med NOK 9,1 millioner (negativt NOK 1,0 millioner). Alle vesentlige aksjeposter i selskaper er konsolidert som tilknyttede selskaper. Morselskapet er følgelig et rent holdingselskap.

Netto resultat fra tilknyttede selskaper, som er regnskapsført ved bruk av egenkapitalmetoden,
var negativt NOK 138,0 millioner (positivt NOK 497,3 millioner) i kvartalet. Nettoresultatet inkluderer en andel av resultatene til Fred. Olsen Energy ASA (FOE) med NOK 168,9 millioner (NOK 85,8 millioner), Fred. Olsen Production ASA (FOP) med negativt NOK 120,2 millioner (negativt NOK 4,6 millioner), Oceanlink med NOK 2,6 millioner (negativt NOK 8,3 millioner) og bidraget fra krysseierskapet med Bonheur ASA med negative NOK 30,0 millioner (positivt NOK 83,7 millioner). Cruiseaktivitetene rapporterte et negativt netto resultat på NOK 17,3 millioner (negativt NOK 99,4 millioner), First Olsen Ltd (tank) hadde et negativt netto resultat på NOK 1,0 millioner (negativt NOK 6,5 millioner) og Fred. Olsen Renewables med datterselskaper hadde et negativt netto resultat på NOK 73,3 millioner (positivt NOK 5,1 millioner). Ved årsslutt var netto resultat far tilknyttede selskapet positivt med NOK 323,6 millioner (NOK 1 222,1 millioner).

Netto finansposter var negativt i kvartalet med NOK 11,8 millioner (positivt NOK 51,8 millioner). Reduksjonen i netto finansposter sammenlignet med 4 kvartal i fjor skyldes delvis salgsgevinst på aksjer i 4 kvartal 2007 på NOK 61,9 millioner og netto økning i valutagevinst på NOK 21,1 millioner. Netto finansposter per 4. kvartal var positivt NOK 246,9 millioner (NOK 96,2 millioner).

Netto resultat før skatt i kvartalet var negativt med NOK 158,8 millioner (positivt NOK 548,0 millioner) og hittil i år NOK 535,0 millioner (NOK 1 291,8 millioner). Netto resultat etter skatt ble i kvartalet negativt med NOK 154,6 millioner (postivt NOK 491,2 millioner), og hittil i år NOK 475,7 millioner (NOK 1 231,0 millioner).

Utbytte / Ordinær generalforsamling
Til den ordinære generalforsamling i 2009, vil styret foreslå utbetaling av et utbytte på NOK 8,40 per aksje.
Ordinær generalforsamling vil finne sted torsdag 28. mai 2009.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker