Forskning og innovasjon gir millionøkning i vestlandsk landbruk

Med Gartnerhallen i spissen, og med Bama, Planteforsk og Matforsk som samarbeidspartnere, har et fireårig samarbeidsprogram omkring forskning, utvikling og innovasjon allerede gitt betydelig verdiskapning i vestlandsk landbruk og bidratt til at vestlandske råvarer har styrket sin posisjon i forhold til import. Frukt- og bærprodusentene i Hordaland og Sogn og Fjordane er blant de som vil dra direkte nytte av resultatene som er oppnådd.

Gartnerhallens produsenter har, blant annet gjennom samarbeidsprogrammet, økt sin volumandel av norske produkter i markedet med 11% de siste årene, mens norske produkter totalt sett har hatt en tilbakegang på 1% i samme periode – og importen i perioden har økt med 5%. Norske råvarer har styrket sin posisjon i forhold til import på alle de 20 områdene der Gartnerhallen og samarbeidspartnerne har gjennomført FoU-prosjekter. 140 deltakere fra Vestlandet Gjennom samarbeidsprogrammet er det i perioden fra 2000 og frem til i dag totalt gjennomført 4 prosjekter innenfor frukt- og bær på Vestlandet, med en investeringsramme på 15 millioner kroner over fire år. 9,5 av disse millionene er reist av bransjebedriftene Bama og Gartnerhallen, mens resten er gitt i støtte fra Innovasjon Norge. Av investeringsrammen er 5,5 millioner kroner brukt til kjøp av tjenester fra forskningsinstitusjonene Matforsk og Planteforsk, der et titalls forskere, ingeniører og teknikere har deltatt i de ulike prosjektene. På produsentsiden har i alt 140 frukt- og bærdyrkere på Vestlandet deltatt i samarbeidsprosjektene, mens langt flere produsenter i Gartnerhallen vil dra direkte nytte av resultatene som er oppnådd. Betydelig verdiskapning Resultatene av prosjektene er svært oppløftende både faglig sett og verdiskapningsmessig, også sett med Vestlandsøyne; Plommeproduksjonen gjennom produsenter tilknyttet Gartnerhallen har økt med 42% i verdi og 9% i mengde. Tilsvarende tall for moreller er 66% i verdi og 27% i mengde. Estimert verdiskapning på produsentnivået totalt sett var 55 millioner kroner allerede i 2004, hvorav flere millioner kroner hos de frukt- og bærdyrkerne i Hordaland og Sogn og Fjordane som har deltatt i prosjektene. Verdiskapningen i tiden fremover vil dreie seg om det mangedobbelte og resultatene av samarbeidsprogrammet vil i løpet av en 10 års periode gi en verdiskapning på minst 340 millioner kroner, hvorav et titalls millioner i de to Vestlandsfylkene. Ekstra dekningsbidrag til produsentene vil være i størrelsesorden 120 millioner kroner, hvorav mange millioner kroner til produsentene i de to fylkene. I tillegg kommer verdiskapningen i resten av verdikjeden (grossistene og detaljistene) og andre produsenter som etter hvert vil dra nytte av forskningsresultatene. - Norske forbrukere og det offisielle Norge har bestemt seg: Vi skal leve sunnere. Interessen for frukt og grønt bare øker og øker. Alle forventer mer når det gjelder kvalitet. Gartnerhallen har tatt dette på alvor – og gjort noe med det, sier daglig leder Arnt Foss. Best i verden - Nordmenn vil kjøpe norsk når kvaliteten er på topp. Norske råvarer er best i verden. På sitt beste er det ingenting som kommer opp mot hva vi kan produsere her hjemme. Vi har naturgitte forutsetninger som gir konkurransefortrinn når det gjelder smak og kvalitet. Se bare på norske moreller, som nå eksporteres til de mest eksotiske deler av verden. Men en mer åpen konkurransesituasjon og økt import krever en offensiv utnytting av markedsmulighetene for norsk landbruk, sier Foss, som mener at Gartnerhallen i denne forbindelse er en sterk kraft når det gjelder å dempe behovet for import – og dermed også en sterk kraft i forhold til å gjøre norske produsenter konkurransedyktige i forhold til import. Gartnerhallen viktig Han får støtte for dette hos produsenter over hele landet. Fruktdyrkerne Lars J. Nå og Steinar Lothe fra Hardanger sier begge det på denne måten: - Gartnerhallen har både organisasjon, utviklingsfokus, kvalitetsprodukter, samarbeidspartnere og markedsadgang som tilsier at de kan ta del av en fortsatt betydelig økning i forbruket av norskprodusert frukt og grønt på markedets premisser. Gartnerhallen har gjennom de siste årene dokumentert at de tar ansvar på vegne av produsentene – og til beste for konsumentene. Gartnerhallen er derfor en viktig brikke i satsingen på norsk landbruk. FoU som verktøy - Forskningsinstitusjonene har fått økt næringslivskontakt – med nye arenaer for dialog, utvikling og kompetanseutvikling, bedre nettverk og økt kunnskap om bedriftenes behov og markedets preferanser. Gartnerhallen har, gjennom samarbeidsprogrammet, bidratt til å utvikle en kultur i norsk landbruk for bruk av FoU som verktøy for verdiskapning, sier professor Nina Heiberg i Planteforsk. For ytterligere informasjon, kontakt: Arnt Foss, daglig leder i Gartnerhallen, tlf. 95 75 00 17, Lars J. Nå, fruktprodusent, tlf. 53 66 21 22, Steinar Lothe, fruktprodusent, tlf. 916 87 679 og Nina Heiberg, Planteforsk, tlf. 971 40 795