Andre kvartal 2008 Fortsatt solide forsikringsresultater

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt i andre kvartal på 259 millioner kroner, mot 1.031 millioner kroner i samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak fallet i finansinntekter med negativ verdiutvikling på eiendom, og ytterligere nedskrivning på investeringen i Storebrand ASA.

• 6,5 prosent vekst i kvartalet i opptjente premieinntekter innen skadeforsikring 
• Underwriting-resultat: 270 millioner kroner (101 millioner kroner i 2007)
• Resultat før skatt: 259 millioner kroner (1.031 millioner kroner)
• Combined ratio i skadevirksomheten: 92,9 (97,2)
• Netto finansinntekter: 73 millioner kroner (1.020 millioner kroner)
• Ny konsernorganisering innført fra 1. juni vil bidra til ytterligere forbedring og kundeorientering av salg og forsikringsoppgjør
• Gjensidige Pensjon og Sparing ble størst på nysalg av kollektiv innskuddspensjon i første kvartal
• Strategisk distribusjonsavtale i Danmark

Det solide underwriting-resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten på 270 millioner kroner er en følge av forbedring i både erstatnings- og administrasjonskostnader.

Virksomheten i Danmark har inngått en 5-årig strategisk samarbeidsavtale med danske FDB Forsikring om salg av forsikringer til FDBs 1,6 millioner medlemmer, som i hovedsak omfatter medlemmer av Coop Danmark. Avtalen utgjør et betydelig potensiale for utvikling av privatvirksomheten i Danmark, som er organisert i selskapet Fair Forsikring.

Gjensidige inngikk i juni en avtale om å selge sin eierandel på ca 20 prosent av aksjene i Lindorff. Foreløpig beregning gir en gevinst i overkant av 900 millioner kroner. Da salget var betinget av godkjennelse fra EU-kommisjonen, blir ikke gevinsten regnskapsført før i tredje kvartal. Godkjennelse på salget forelå i juli.

Kontakt:
Visekonsernsjef Tor Magne Lønnum. Tlf: 97164830
Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 95233382

Fra 1. januar 2007 rapporterer Gjensidige konsernregnskapet etter internasjonale regnskapsstandarder(IFRS). Resultater og balanse, nøkkeltall og sammenligningstall bygger på IFRS. For nærmere beskrivelse av effektene ved overgang til IFRS vises det til eget Transition Document, tilgjengelig på www.gjensidige.no.
              

Ikke til distribusjon i USA.

Millioner kroner  Q2 2008  Q2 2007 6M 2008  6M 2007  2007
Forfalt bruttopremie  3 750  3 191 10 507 9 514 15 727
Skadeprosent skadeforsikring  76,2 %  79,5 % 77,9 % 83,3% 78,6 %
Kostnadsandel skadeforsikring  16,6 %  17,7 % 17,4 % 18,0 % 17,5 %
UW-resultat skadeforsikring  270  101 347 (100) 553
Netto finansinntekter  73  1 020 (422) 1 804 2 820
Resultat før skatt  259  1 031 (239) 1 532 3 020
Resultat etter skatt  246  799 500 1 237 2 479

Dette materialet representerer ikke et tilbud om salg eller kjøp av verdipapirer. Tilbudet i Norge vil kun bli gitt i henhold til og på bakgrunn av et tilbuds- og børsnoteringsprospekt som, etter at det har blitt godkjent av Oslo Børs, vil bli publisert på Gjensidige Forsikrings hjemmeside og som kan fås vederlagsfritt ved henvendelse til Gjensidige Forsikring og tilretteleggerne.

Ethvert tilbud om salg av verdipapirer til det offentlige som kan bli fremsatt i henhold til dette dokumentet i enhver EØS-stat som har implementert Direktiv 2003/71/EU (til sammen med et hvert gjeldende implementeringstiltak i en hver EØS-stat, "Prospekt Direktivet") er kun adressert til og kun ment for kvalifiserte investorer i henhold til Prospekt Direktivet i den EØS-staten.

Dette materialet representerer ikke et tilbud om salg av verdipapirer i USA. De verdipapirer dette materialet refererer til er ikke registrert i USA i henhold til U.S. Securities Act av 1933 med endringer (”Securities Act”), og kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller i henhold til et unntak fra plikten til registrering i henhold til Securities Act. Det vil ikke bli gjennomført et offentlig tilbud av verdipapirene i USA.

Dette dokumentet distribueres kun til og er kun ment for (i) personer uten for Storbritannia eller (ii) til profesjonelle investorer i henhold til Artikkel 19(5) i Financial Services Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”) eller (iii) formuende enheter og andre personer som lovlig kan motta dokumentet i henhold til Artikkel 49(2) (a) til (d) i the Order (i fellesskap kalt ”relevante mottakere”). Verdipapirene er kun tilgjengelige for, og enhver invitasjon, tilbud eller avtale om tegning, kjøp eller for øvrig overtakelse av verdipapirene vil kun bli gitt til relevante mottakere. Enhver person som ikke er en relevant mottaker kan ikke handle eller basere seg på dette dokumentet eller dets innhold.

Not for distribution in the United States

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner

Abonner