Andre kvartal og første halvår 2010: Oppkjøp gir løft i premieinntektene

Konsernet fikk et resultat før skatt på 529,7 millioner kroner i kvartalet (1.042,1). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt gjennom underwriting-resultatet, ble på 288,6 millioner kroner (319,1)

  • Resultat før skatt i kvartalet: 529,7 millioner kroner (1.042,1 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2009)
  • Resultat fra skadeforsikringsvirksomheten i kvartalet: 288,6 millioner kroner (319,1 millioner kroner)
  • Premieinntektene økte med 9,3 prosent i kvartalet, hovedsakelig som følge av oppkjøpet av Nykredit Forsikring og vekst i den norske privatvirksomheten
  • Kostnadsandelen fortsetter å utvikle seg i henhold til plan: 17,1 prosent i kvartalet (17,5)
  • Banken utvikler seg positivt og rapporterer overskudd for kvartalet og hittil i år. Pensjons- og sparevirksomheten viser også god utvikling
  • Gjensidige Forsikring er omdannet fra gjensidig selskap til allmennaksjeselskap

Konsernet fikk et resultat før skatt på 529,7 millioner kroner i kvartalet (1.042,1). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt gjennom underwriting-resultatet, ble på 288,6 millioner kroner (319,1). Underwriting-resultatet i perioden er preget av flere storskader enn forventet i forretningsområdene Næringsliv Norge og Norden. Netto finansavkastning for investeringsporteføljen ble på 288,5 millioner kroner (775,8), og svekkelsen skyldes i hovedsak lavere avkastning på aksjer og omløpsobligasjoner.

Hittil i år endte konsernets resultat før skatt på 874,0 millioner kroner (1.338,4). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt gjennom underwriting-resultatet, var negativt med 80,1 millioner kroner (positivt resultat på 416,5), og er spesielt påvirket av den kalde vinteren i første kvartal. Netto finansavkastning for investeringsporteføljen ble på 1.125,1 millioner kroner (1.048,2).

- Resultatet for kvartalet og første halvår er tilfredsstillende, selv om det er preget av flere skader enn normalt både i privat- og næringslivsmarkedet, samt verdifall på aksjer. Samtidig er det positivt at vårt siste oppkjøp i Danmark samt den norske privatvirksomheten bidrar til et solid løft i premieinntektene, og at bank og pensjons- og sparevirksomheten er inne i en god og positiv utvikling, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.  Se kommentar her

Kontakt:
Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 95233382
Visekonsernsjef Tor Magne Lønnum. Tlf: 97164830 

 

 

Millioner kroner Q2 2010  Q2 2009   6M 2010   6M 2009 2009  
Forfalte bruttopremier, totalt  4.232 3.736  11.458  10.801 18.276
Skadeprosent, skadeforsikring  76,2 %  74,,4 % 84,1 %  76,9 %  77,1 %
Kostnadsandel, skadeforsikring  17,1 % 17,5 %  16,9 % 17,7 %  17,7 %
UW resultat, skadeforsikring  289   319  (80)  417 818 
Netto inntekt fra investeringer  295 798  1,414 1,079 2,788
Resultat før skattekostnad 530 1.042 874 1.338 3.167
Periodens resultat 495 806 753 976  2,305
Norwegian/EEA Legend

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The offer in Norway will be made exclusively by means of and on the basis of a offer and listing prospectus which upon approval will be published on the website of Gjensidige Forsikring and available free of charge at Gjensidige Forsikring and the syndicate banks.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this publication in any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any EEA Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

Dette materialet representerer ikke et tilbud om salg eller kjøp av verdipapirer. Tilbudet i Norge vil kun bli gitt i henhold til og på bakgrunn av et tilbuds- og børsnoteringsprospekt som, etter at det har blitt godkjent av Finanstilsynet, vil bli publisert på Gjensidige Forsikring's hjemmeside og som kan fås vederlagsfritt ved henvendelse til Gjensidige Forsikring og tilretteleggerne.

Ethvert tilbud om salg av verdipapirer til det offentlige som kan bli fremsatt i henhold til dette dokumentet i enhver EØS-stat som har implementert Direktiv 2003/71/EU (tilsammen med envhert gjeldende implementeringstiltak i envher EØS-stat, "Prospekt Direktivet") er kun adressert til og kun ment for kvalifiserte investorer i henhold til Prospekt Direktivet i den EØS-staten.

U.S. Legend

These materials are not an offer of securities for sale in the United States.  The securities to which these materials relate have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the Securities Act.  There will be no public offering of the securities in the United States.

Dette materialet representerer ikke et tilbud om salg av verdipapirer i USA. De verdipapirer dette materialet refererer til er ikke registrert i USA i henhold til U.S. Securities Act av 1933 med endringer (”Securities Act”), og kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller i henhold til et unntak fra plikten til registrering i henhold til Securities Act. Det vil ikke bli gjennomført et offentlig tilbud av verdipapirene i USA.

UK Legend

This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”).  The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons.  Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Dette dokumentet distribueres kun til og er kun ment for (i) personer uten for Storbritannia eller (ii) til profesjonelle investorer i henhold til Artikkel 19(5) i Financial Services Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”) eller (iii) formuende enheter og andre personer som lovlig kan motta dokumentet i henhold til Artikkel 49(2) (a) til (d) i the Order (i fellesskap kalt ”relevante mottakere”). Verdipapirene er kun tilgjengelige for, og enhver invitasjon, tilbud eller avtale om tegning, kjøp eller for øvrig overtakelse av verdipapirene vil kun bli gitt til relevante mottakere. Enhver person som ikke er en relevant mottaker kan ikke handle eller basere seg på dette dokumentet eller dets innhold.

Gjensidige Forsikring ASA er Norges største skadeforsikringsselskap med en markedsandel i 2009 på 28,4 prosent. Konsernet tilbyr også bank, pensjon og helsetjenester i Norge, og skadeforsikring i Danmark, Sverige og Baltikum. Det er cirka 3800 ansatte i selskapet, hvorav 2900 i Norge. Sum driftsinntekter var 16,7 milliarder kroner i 2009, mens forvaltningskapitalen utgjorde 75 milliarder.

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner