Fjerde kvartal 2007: Solid premievekst

• Resultat før skatt i fjerde kvartal: 645 millioner kroner  
• Foreløpig resultat før skatt for året: 3.020 millioner kroner
• Combined ratio i skadevirksomheten i kvartalet: 94,1 (93,7 i 2006)
• Planlagt børsnotering av Gjensidiges Egenkapitalbevis i 2008

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt i fjerde kvartal på 645 millioner kroner. Selskapet hadde et resultat på 1.999 millioner kroner i samme kvartal i 2006, hvor resultatet inkluderte en gevinst på 1.285 millioner kroner etter salg av aksjer i DnB NOR. Foreløpige tall for året viser et resultat før skatt på 3.020 millioner kroner, mot 4.231 i 2006. Eksklusiv gevinsten ved salg av aksjer i DnB NOR er det foreløpige resultatet for året forbedret med ca. 74 millioner kroner.

Underwriting-resultatet innen skadeforsikring økte med 17,5 prosent, fra 187 millioner kroner i fjerde kvartal 2006, til 220 millioner kroner i fjerde kvartal 2007. Premieinntekter for egen regning økte med 16 prosent i kvartalet, sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2006. For året som helhet var veksten 13 prosent. Veksten skyldes integrasjon av oppkjøpte virksomheter i 2006 og 2007. Etter at året startet med flere store og mellomstore skader enn normalt, har fjerde kvartal hatt en tilfredsstillende forsikringsmessig lønnsomhet. Kostnadene i morselskapet er i tråd med planen betydelig redusert i forhold til fjoråret. Finansavkastningen i fjerde kvartal ble tilfredsstillende, til tross for turbulente markeder. 

- I et marked med skjerpet konkurranse om kundene opplever Gjensidige god lønnsomhet og konkurransekraft, der våre breddeløsninger sikret gjennom satsingene på bank og pensjon og sparing vil utgjøre et viktig fortrinn, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.   

Gjensidige mot børs.
Gjensidige planlegger å børsnotere selskapet med et helt nytt og unikt verdipapir, Gjensidiges Egenkapitalbevis. Tidspunktet for en børsnotering vil være avhengig av de fremtidige markedsforholdene, men selskapet tar sikte på notering på Oslo Børs i løpet av 2008

Kontakt:
Visekonsernsjef Tor Magne Lønnum. Tlf: 97164830
Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 95233382


Fra 1. januar 2007 rapporterer Gjensidige konsernregnskapet etter internasjonale regnskapsstandarder(IFRS). Resultater og balanse, nøkkeltall og sammenligningstall bygger på IFRS. For nærmere beskrivelse av effektene ved overgang til IFRS vises det til eget Transition Document, tilgjengelig på www.gjensidige.no.
           
Ikke til distribusjon i USA.

Nøkkeltall

 Millioner kroner 4Q 07  4Q 06  2007  2006 
 Forfalt bruttopremie  3,342 2,801  15,727 13,787 
 Skadeprosent  76.0% 70.3%  78.6%  75.9% 
 Kostnadsandel  18.1%  23.4%  17.5% 18.9% 
 UW-resultat skadeforsikring  220 187  553  669 
 Netto finansinntekter  513  1,878  2,820  3,711
 Res. av ordinær virksomhet  645  1,999  3,020  4,231
 Periodens resultat etter skatt  589  2,170  2,479  4,092

 

Dette materialet representerer ikke et tilbud om salg eller kjøp av verdipapirer. Tilbudet i Norge vil kun bli gitt i henhold til og på bakgrunn av et tilbuds- og børsnoteringsprospekt som, etter at det har blitt godkjent av Oslo Børs, vil bli publisert på Gjensidige Forsikrings hjemmeside og som kan fås vederlagsfritt ved henvendelse til Gjensidige Forsikring og tilretteleggerne.
Ethvert tilbud om salg av verdipapirer til det offentlige som kan bli fremsatt i henhold til dette dokumentet i enhver EØS-stat som har implementert Direktiv 2003/71/EU (til sammen med et hvert gjeldende implementeringstiltak i en hver EØS-stat, "Prospekt Direktivet") er kun adressert til og kun ment for kvalifiserte investorer i henhold til Prospekt Direktivet i den EØS-staten.
Dette materialet representerer ikke et tilbud om salg av verdipapirer i USA. De verdipapirer dette materialet refererer til er ikke registrert i USA i henhold til U.S. Securities Act av 1933 med endringer (”Securities Act”), og kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller i henhold til et unntak fra plikten til registrering i henhold til Securities Act. Det vil ikke bli gjennomført et offentlig tilbud av verdipapirene i USA.
Dette dokumentet distribueres kun til og er kun ment for (i) personer uten for Storbritannia eller (ii) til profesjonelle investorer i henhold til Artikkel 19(5) i Financial Services Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”) eller (iii) formuende enheter og andre personer som lovlig kan motta dokumentet i henhold til Artikkel 49(2) (a) til (d) i the Order (i fellesskap kalt ”relevante mottakere”). Verdipapirene er kun tilgjengelige for, og enhver invitasjon, tilbud eller avtale om tegning, kjøp eller for øvrig overtakelse av verdipapirene vil kun bli gitt til relevante mottakere. Enhver person som ikke er en relevant mottaker kan ikke handle eller basere seg på dette dokumentet eller dets innhold.
Ikke til distribusjon i USA.

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner