Første kvartal 2008: Solid resultatforbedring på skadeforsikring

Resultatforbedring innen skadeforsikring på 278 millioner kroner Combined ratio i skadevirksomheten i kvartalet: 97,9 (105,6 i 2007) Resultat før skatt i kvartalet: Minus 497 millioner kroner (501 millioner kroner i 2007)

Frafalt skattekrav fra Sentralskattekontoret, gjennomført avsetning på 180 millioner kroner i betalbar skatt og 584 millioner kroner i utsatt skatt tilbakeføres Resultat etter skatt på 254 millioner kroner 1.021 millioner kroner i utbytte vedtatt av generalforsamlingen

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt i første kvartal på minus 497 millioner kroner, mot 501 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak en regnskapsmessig nedskrivning av investeringen i Storebrand på 916 millioner kroner, samtidig som øvrige ordinære finansinvesteringer også er preget av den negative utviklingen i aksjemarkedet. Kvartalsresultatet inneholder også en gevinst på ca 725 millioner kroner på salget av hovedkontoret på Sollerud, som leies tilbake fra kjøper.

Underwriting-resultatet innen skadeforsikring viser en solid resultatforbedring på 278 millioner kroner, fra minus 201 millioner kroner i første kvartal i fjor, til 78 millioner kroner i samme periode i år. Premieinntektene for egen regning økte med 3 prosent i kvartalet, sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2007.

- Det urolige finansmarkedet preger også Gjensidiges resultater. Samtidig er det spesielt tilfredsstillende at vi opplever en solid utvikling i resultatene på selve skadeforsikringsvirksomheten. Gjensidige er godt kapitalisert, og vi har etablert en sterk og konkurransedyktig bredde av finansprodukter gjennom etableringen av bank og pensjon og sparing. Samlet sett gjør dette Gjensidige godt rustet for fremtiden, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.   

Utbytte.
Generalforsamlingen i Gjensidige har besluttet at 1.021 millioner kroner skal utbetales i utbytte for 2007. En andel på 75 prosent av utbyttet, som utgjør ca 766 millioner kroner, skal fordeles til kundene i Gjensidige Forsikring. Gjensidige er det første store norske forsikringsselskapet som deler overskuddet med kundene. De øvrige 25 prosent av utbyttet vil bli utbetalt til eierne av Gjensidiges egenkapitalbevis. Per utbyttedato står Gjensidigestiftelsen som eneeier av egenkapitalbevisene. 

Kontakt:
Visekonsernsjef Tor Magne Lønnum. Tlf: 97164830
Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 95233382

Fra 1. januar 2007 rapporterer Gjensidige konsernregnskapet etter internasjonale regnskapsstandarder(IFRS). Resultater og balanse, nøkkeltall og sammenligningstall bygger på IFRS. For nærmere beskrivelse av effektene ved overgang til IFRS vises det til eget Transition Document, tilgjengelig på www.gjensidige.no.
           
Ikke til distribusjon i USA.

Millioner kroner 1Q08  1Q07  2007  
Forfalt bruttopremie 6 757  6 323 15 727
Skadeprosent skadeforsikring 79,6 % 87,2% 78,6 %
Kostnadsandel skadeforsikring  18,2 %  18,4 %  17,5 %
UW-resultat skadeforsikring 78 (201) 553
Netto finansinntekter  (494)  784  553
Resultat før skatt  (497)  501  3 020
Resultat etter skatt  254  437  2 479

Dette materialet representerer ikke et tilbud om salg eller kjøp av verdipapirer. Tilbudet i Norge vil kun bli gitt i henhold til og på bakgrunn av et tilbuds- og børsnoteringsprospekt som, etter at det har blitt godkjent av Oslo Børs, vil bli publisert på Gjensidige Forsikrings hjemmeside og som kan fås vederlagsfritt ved henvendelse til Gjensidige Forsikring og tilretteleggerne.

Ethvert tilbud om salg av verdipapirer til det offentlige som kan bli fremsatt i henhold til dette dokumentet i enhver EØS-stat som har implementert Direktiv 2003/71/EU (til sammen med et hvert gjeldende implementeringstiltak i en hver EØS-stat, "Prospekt Direktivet") er kun adressert til og kun ment for kvalifiserte investorer i henhold til Prospekt Direktivet i den EØS-staten.

Dette materialet representerer ikke et tilbud om salg av verdipapirer i USA. De verdipapirer dette materialet refererer til er ikke registrert i USA i henhold til U.S. Securities Act av 1933 med endringer (”Securities Act”), og kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller i henhold til et unntak fra plikten til registrering i henhold til Securities Act. Det vil ikke bli gjennomført et offentlig tilbud av verdipapirene i USA.

Dette dokumentet distribueres kun til og er kun ment for (i) personer uten for Storbritannia eller (ii) til profesjonelle investorer i henhold til Artikkel 19(5) i Financial Services Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”) eller (iii) formuende enheter og andre personer som lovlig kan motta dokumentet i henhold til Artikkel 49(2) (a) til (d) i the Order (i fellesskap kalt ”relevante mottakere”). Verdipapirene er kun tilgjengelige for, og enhver invitasjon, tilbud eller avtale om tegning, kjøp eller for øvrig overtakelse av verdipapirene vil kun bli gitt til relevante mottakere. Enhver person som ikke er en relevant mottaker kan ikke handle eller basere seg på dette dokumentet eller dets innhold.
.
Not for distribution in the United States

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner