Gjensidige selger Hjelp24

Styret i Gjensidige Forsikring ASA har nå gjennomført den strategiske vurderingen av segmentet helserelaterte tjenester (Hjelp24), som ble varslet i forbindelse med kvartalsrapporteringen for fjerde kvartal 2010.

Et eierskap til Hjelp24 er etter styrets vurdering ikke nødvendig for Gjensidiges videre helsesatsning. Det er også styrets vurdering at Hjelp24 vil ha bedre forutsetninger for å delta i utviklingen og veksten som ventes i det nordiske markedet for helsetjenester, gjennom et annet eierskap. Etter en åpen salgsprosess har Gjensidiges heleide datterselskap Glitne Invest AS  inngått avtale med fond forvaltet av Herkules Capital om salg av 100 prosent av aksjene i Hjelp24 til en avtalt salgssum på 315,8 millioner kroner. Salget vil gi en regnskapsmessig gevinst for Gjensidige på om lag 110 millioner kroner etter transaksjonskostnader. Det forretningsmessige forholdet mellom Gjensidige og Hjelp24 fortsetter som før. Salget er betinget av godkjennelse fra konkurransemyndighetene. Transaksjonen gjennomføres i 3. kvartal 2011.

Herkules Private Equity er Norges største Private Equity-aktør med over 12 milliarder kroner i total egenkapitalbase. Deres strategi er å investere i etablerte nordiske bedrifter med klare forutsetninger for videre vekst. Med en solid kapitalbase og strategisk kompetanse vil Herkules som ny eier for Hjelp24 være et godt utgangspunkt for at selskapet kan ta en posisjon som en viktig markedsaktør i Norden.

Hjelp24 er den største og ledende aktør innen private helsetjenester i Norge og er representert gjennom hele landet med over 40 kontorer. Virksomheten drives under sterke merkenavn, som Hjelp24 og NIMI, og leverer produkter til en diversifisert kundeportefølje bestående av privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter. Hjelp24 dekker hele behandlingskjeden fra forebygging og risikovurdering, til rehabilitering og tilbakeføring til arbeidslivet. Selskapet er organisert i fire tjenesteområder; bedriftshelsetjenester, private sykehus og spesialisttjenester, trygghetsalarmtjenester og arbeidsmiljøkartlegging. Hjelp24 omsatte for 544,7 millioner kroner i 2010. Virksomheten har per mars 2011 688 ansatte.

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøring i henhold til Verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 952 33 382
IR-direktør Finn Anonsen. Tel: 47 918 94 737

Gjensidige Forsikring ASA er Norges største skadeforsikringsselskap med en markedsandel i 2010 på 27,9 prosent. Konsernet tilbyr også bank, pensjon og helsetjenester i Norge, og skadeforsikring i Danmark, Sverige og Baltikum. Det er cirka 3800 ansatte i selskapet, hvorav 2900 i Norge. Sum driftsinntekter var 18,8 milliarder kroner i 2010, mens forvaltningskapitalen utgjorde 84 milliarder.

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner

Dokumenter og linker