Betydelig omsetningsvekst i 1. kvartal 2011

Goodtech viser en betydelig økning i omsetningen i kvartalet sammenlignet med fjoråret, både organisk og gjennom de oppkjøpte virksomheter.

Markedsforholdene er gode og prospektmengden er økende. Goodtech har vunnet flere viktige kontrakter i 1. kvartal.

Det arbeides målrettet videre med integrasjons­prosessen som skal danne grunnlaget for økte driftsmarginer og plattform for å nå den langsiktige målsetningen om å bli Nordens ledende kraft- og automatiseringsentreprenør. 

Goodtech har i perioden hatt en god ordreinngang innen viktige områder, og har vunnet flere viktige kontrakter i 1. kvartal. Konsernets prospektmengde og tilbudsmasse er på et høyt nivå, samtidig som ordrereserven er på et godt nivå i et marked med økende aktivitet.

Den løpende virksomheten i Sverige innenfor forretnings­området Projects & Services viser fortsatt ikke tilfreds­stillende marginer. 

Omsetningen for 1. kvartal er på MNOK 470,8 mot MNOK 132,4 i samme kvartal i 2010. EBITDA for kvartalet utgjør MNOK 7,1 sammenlignet med MNOK 3,9 i tilsvarende kvartal i fjor.  Avskrivningene i 1. kvartal utgjør MNOK 9,1, hvorav MNOK 6,1 er avskrivning på merverdier fra oppkjøp. Avskrivningene i samme kvartal i fjor var MNOK 1,2. Spesielle driftsposter utgjør MNOK 3,0 i 1. kvartal og er i det vesentlige relatert til restruktureringskostnader i Sverige. Resultat før skatt for 1. kvartal ble MNOK -7,8 sammen­lignet med MNOK 3,1 for 1. kvartal 2010.

Kontantstrøm fra driften er negativ med MNOK -87,1 i 1. kvartal, mot MNOK -18,4 i tilsvarende kvartal i fjor. Kontantstrømmen i første kvartal 2011 er påvirket av ca MNOK 40 i netto utbetalinger rett etter årsskiftet. Kontant­strøm fra driften vil naturlig svinge fra periode til periode og er erfaringsmessig svak i første kvartal. Kontant­strømmen er avhengig av sammensetning av prosjektmassen og fakturerings­­tidspunkter i prosjektene. 

Konsernets likviditet er fortsatt god, og styret og ledelsen ser Goodtechs fremtidsutsikter som gode i et marked med økende aktivitet. Selskapets styre og ledelse vil arbeide videre med integrasjonsprosessene, strukturering og styrking av konsernets lønnsomhet som grunnlag for fremtidig vekst.

Etter periodens utløp har Goodtech vunnet en kontrakt på MSEK 95 for leveranse til det svenske Trafikverket.

Konsernets totalkapital per 31.03.11 var MNOK 1.321,8 hvorav anleggsmidler utgjør MNOK  719,5 og omløps­midler utgjør MNOK 602,3.

Likviditetssituasjonen i konsernet er fortsatt god, med en kontant­beholdning på MNOK 76,9 ved utgangen av 1. kvartal. I tillegg har konsernet ubenyttede trekkrammer.

Total rentebærende gjeld utgjør MNOK 193,4 ved utløpet av 1. kvartal, hvorav MNOK 34,0 er kortsiktig. Goodtech har benyttet langsiktig låneramme i SEB til innløsning av kortsiktig finansiering som forfalt ultimo februar. Dette gir konsernet en sunn finansiering og gjeldsgrad.

Konsernets egenkapital var MNOK 647,7 ved utgangen av 1. kvartal, som gir en egenkapitalgrad på 49,0 %, sammenlignet med MNOK 374,9 (72,3 %) ved utgangen av 1. kvartal 2010.

Konsernet har fokus på kredittvurdering av kunder og oppfølging av utestående fordringer.

Goodtech ASA eier 903.166 egne aksjer per 31. mars 2011.

Kvartalsrapport og presentasjon følger på www.newsweb.no

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Konsernsjef Vidar Låte, Goodtech ASA, tlf.: 47 815 68 60

www.goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har over 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags:

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Abonner

Dokumenter og linker