FORELØPIG RESULTAT FOR 1996Hafslund

Konsernets resultat før skatt ble i 1996 NOK 327 mill., mot NOK 341 mill. i 1995. Resultat etter skatt ble henholdsvis NOK 255 mill. og NOK 242 mill.

Driftsresultatet i 1996 ble NOK 274 mill. kroner, mot NOK 265 mill. kroner i 1995.

Økningen i driftsresultatet skyldes hovedsakelig kjøpet av 28% av Fellesanlegget Kykkelsrud-Fossumfoss (FKF), samt god vannføring i Glomma-vassdraget i 4. kvartal.

Driftsinntektene ble i 1996 NOK 1.504 mill, mot tilsvarende NOK 1.298 mill. i 1995.

Konsernets finansielle poster ble NOK 65 mill., mot NOK 86 mill. i 1995. Netto renter utgjorde NOK
-87 mill., mot NOK -101 mill. i 1995.

Resultat pr. aksje i 1996 ble NOK 2,34 , mot NOK 2,44 i 1995.

Driftsinntektene for 4. kvartal ble NOK 395 mill. kroner, mot NOK 349 mill. kroner i samme periode i 1995. Driftsresultatet i 4. kvartal ble NOK 97 mill., mot NOK 60 mill. i tilsvarende periode i 1995.

Overdragelsen av Oslo Energi’s 28% eierandel i FKF er gjort med regnskapsmessig virkning fra 18. juni 1996, og fra samme dato ble FKF 100% eid av Hafslund-konsernet. Isolert sett utgjør overtagelsen av FKF-andelen en økt egenproduksjon på 165 GWh i 1996.

Hafslund ASA har i 4. kvartal kjøpt 45% av aksjene i AS Oppdal Elektrisitetsverk, 28% av aksjene i Arendal Fossekompani ASA , 25% i Drammen Kraftomsetning AS og 10% i Tussa Kraft AS. I tillegg har Hafslund i januar 1997 kjøpt 100% av aksjene i SkanKraft Holding AS.

Prisene i spotmarkedet har i hele 1996 vært høye som følge av en snøfattig vinter og lite tilsigsnedbør. Gjen-nom-snittlig spotpris ble i 1996 25,7 øre/kWh, mot 11,9 øre/kWh i 1995. Som følge av bedre vannmagasinsforhold og relativt gode snømagasin i fjellet har prisene i spotmarkedet falt og prisnivået pr. i dag ligger rundt 15 øre/kWh.

Det foreslås ovenfor generalforsamlingen et utbytte på NOK 1,- pr. aksje for 1996.

Foreløpige driftsinntekter og resultat for 1996 fordeler seg som følger :


Driftsinntekter Driftsresultat
(NOK mill.) 1996 1995 1996 1995
Produksjon/salg 684 688 208 195
Nett 243 223 40 41
USA-virksomhet 88 80 39 36
Tennant 468 288 11 10
Øvrig/elimineringer 21 19 -24 -17
Totalt 1.504 1.298 274 265


Konsernets foreløpige regnskap for 1996 er tilgjengelige ved selskapets hovedkontor i Karenslyst Allè 11 i Skøyen Næringspark og ved Oslo Børs.

Oslo, 12. februar 1997
HAFSLUND ASA

For nærmere informasjon, kontakt finansdirektør Knut Øversjøen, tlf. 2301 4201.

Hafslund Hugin

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner