FORELØPIGE RESULTAT 1998


Konsernets resultat før skatt i 1998 ble NOK -252 mill. (NOK 470 mill.), og resultat etter skatt ble NOK -225 mill. (NOK 420 mill.).

Driftsresultatet ble NOK 313 mill. i 1998 (NOK 315 mill.). Drifts-inn-tek-tene i 1998 ble NOK 2.319 mill. (NOK 2.390 mill.)

Kraftproduksjonen ble i 1998 3.228 GWh (2.883 GWh). Konsernets finansielle poster ble NOK -548 mill. i 1998 (NOK 174 mill.). Netto renter utgjorde NOK -175 mill. i 1998 (NOK -110 mill.). Regnskapsmessig resultat på finansielle investeringer ble -NOK 352 mill.

Resultat pr. aksje ble NOK -1,94 i 1998 (NOK 3,64). Det foreslås ovenfor generalforsamlingen et ordinært utbytte på NOK 1,10 pr. aksje for 1998.

Aksjekursene på Oslo Børs falt med 27% i 1998, og dette har medført at Hafslund har et urealisert tap pr. årsskifte på NOK 365 mill. Økt norsk rentenivå i andre halvår, har medført at effektiv rente er økt fra 5,5% i 1997 til 6,3% i 1998.

Gjennomsnittlig systempris i 1998 ble 11,6 øre/kWh (13,5 øre/kWh). Etter som magasinfyllingen rundt om i landet har vært god, forventes det et fortsatt lavt prisnivå inn i 1999.

For fullstendig pressemelding og rapport, følg linken nedenfor.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner

Dokumenter og linker