GENERALFORSAMLING - ÅRSREGNSKAP, UTBYTTE FOR 1999 OG VALGAv selskapets aksjer var totalt 81.586.536 aksjer representert, hvorav 60.865.936 A-aksjer med stemmerett og 20.720.600 B-aksjer.

Det fremlagte årsoppgjør for Hafslund ASA ble av generalforsamlingen enstemmig fastsatt. Generalforsamlingen vedtok å dele ut et utbytte for 1999 på kr. 1,20 år aksje. Utbyttet utbetales 25. mai 2000.

Ellers godkjente generalforsamlingen revisors godtgjørelse for 2000 og vedtok at honorarene for 2000 til bedriftsforsamlingens medlemmer skulle være uforandret fra 1999.

Etter forslag fra styret, vedtok generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å foreta erverv av egne B-aksjer. Den høyeste pålydende verdi av aksjer som kan erverves i henhold til fullmakten er NOK 11.463.420, tilsvarende 10% av selskapets aksjekapital.

Etter forslag fra valgkomiteen ble Hans Halvorsen, Ragnar Søegaard og Olaug Svarva gjenvalgt som medlemmer av bedriftsforsamlingen for to år. Hans Erik Horn og Tor-Odd Berntsen ble valgt som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen.
Etter forslag fra Oslo Energi Holding ble Gunn Oland og Reidar Leiro valgt som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen for 1 år med 32.935.033 stemmer. Det ble avgitt 27.930.025 stemmer for valgkomiteens forslag på Annie Blakstad og Svein R. Hagen.
Etter vedtak på fjorårets generalforsamling, er bedriftsforsamlingen utvidet fra åtte til ti aksjonærvalgte medlemmer.

Som varamedlemmer til bedriftsforsamlingen ble Christian Furuholmen, Ellen Christine Christiansen, Annie Blakstad, Svein R. Hagen og Mats Fagerlund valg.

Borger Lenth trakk seg fra valgkomiteen. Generalforsamlingen valgte Øyvind Refsnes og Karl Johan Thorsen som medlemmer av valgkomiteen.

Under generalforsamlingen opplyste styreleder Johan Fr. Odfjeld og styremedlem Finn Kristensen at de trekker seg fra styret som en følge av at forslaget om å fusjonere Hafslund ASA og Elkems Kraftdivisjon ble nedstemt. Det ble referert brev fra styremedlemmene Arne Norheim og Terje Thon, som også trekker seg fra styret ut fra samme begrunnelse.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner