Generalforsamling Hafslund ASAAv selskapets aksjer var totalt 79.932.022 aksjer representert, hvorav 59.723.291A-aksjer med stemmerett og 20.208.731 B-aksjer.

Det fremlagte årsoppgjør for Hafslund ASA ble av generalforsamlingen enstemmig fastsatt. Generalforsamlingen vedtok å dele ut et utbytte for 2000 på kr. 1,20 år aksje. Utbyttet utbetales 5. juni 2001.

Ellers godkjente generalforsamlingen revisors godtgjørelse for 2001

Etter forslag fra styret, vedtok generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å foreta erverv av egne B-aksjer. Den høyeste pålydende verdi av aksjer som kan erverves i henhold til fullmakten er NOK 11.463.420, tilsvarende 10% av selskapets aksjekapital.

Generalforsamlingen vedtok å endre selskapets vedtekter i tråd med styrets forslag. Endringene innebærer at bedriftsforsamlingen bortfaller, da konsernet fra nyttår har færre enn 200 ansatte.

Etter forslag fra valgkomiteen ble Bjørn Eidem gjenvalgt som styrets leder. Som styremedlemmer ble Jens P. Heyerdahl jr.og Tønnes Thomstad gjenvalgt for to år. Nils Bjørnebekk ble valgt som nytt styremedlem for to år (erstatter Åse Nilsen), og økonomidirektør Åke Hugusson ble valgt som styremedlem for ett år (erstatter Lars A. Christensen).

Generalforsamlingen gjenvalgte Borger Lenth (leder), Øyvind Refsnes og Leif Josefsson (ny) som medlemmer av valgkomiteen.


Oslo, den 15. mai 2000


For nærmere informasjon, kontakt informasjonsdirektør Svein Roald Hansen, tlf 905 45 391


De nye styremedlemmene:
Nils Bjørnebekk (66 år) er styreleder i Østfold Energi AS
Åke Hugusson (60 år) er økonomidirektør i Sydkraft AB, en stilling han går av med pensjon fra sensommeren 2001.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner