Generalforsamling Hafslund ASAAv selskapets aksjer var totalt 79.932.022 aksjer representert, hvorav 59.723.291A-aksjer med stemmerett og 20.208.731 B-aksjer.

Det fremlagte årsoppgjør for Hafslund ASA ble av generalforsamlingen enstemmig fastsatt. Generalforsamlingen vedtok å dele ut et utbytte for 2000 på kr. 1,20 år aksje. Utbyttet utbetales 5. juni 2001.

Ellers godkjente generalforsamlingen revisors godtgjørelse for 2001

Etter forslag fra styret, vedtok generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å foreta erverv av egne B-aksjer. Den høyeste pålydende verdi av aksjer som kan erverves i henhold til fullmakten er NOK 11.463.420, tilsvarende 10% av selskapets aksjekapital.

Generalforsamlingen vedtok å endre selskapets vedtekter i tråd med styrets forslag. Endringene innebærer at bedriftsforsamlingen bortfaller, da konsernet fra nyttår har færre enn 200 ansatte.

Etter forslag fra valgkomiteen ble Bjørn Eidem gjenvalgt som styrets leder. Som styremedlemmer ble Jens P. Heyerdahl jr.og Tønnes Thomstad gjenvalgt for to år. Nils Bjørnebekk ble valgt som nytt styremedlem for to år (erstatter Åse Nilsen), og økonomidirektør Åke Hugusson ble valgt som styremedlem for ett år (erstatter Lars A. Christensen).

Generalforsamlingen gjenvalgte Borger Lenth (leder), Øyvind Refsnes og Leif Josefsson (ny) som medlemmer av valgkomiteen.


Oslo, den 15. mai 2000


For nærmere informasjon, kontakt informasjonsdirektør Svein Roald Hansen, tlf 905 45 391


De nye styremedlemmene:
Nils Bjørnebekk (66 år) er styreleder i Østfold Energi AS
Åke Hugusson (60 år) er økonomidirektør i Sydkraft AB, en stilling han går av med pensjon fra sensommeren 2001.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner