HAFSLUND – FRIVILLIG TILBUD OM Å ERVERVE SAMTLIGE AKSJER I HAFSLUND ASA

3. juli 2017, Oslo, Norge.

Det vises til melding av 26. april 2017 fra Oslo kommune vedrørende transaksjonsavtale med Fortum Oyj og intensjon om å fremsette et frivillig kontanttilbud for erverv av samtlige aksjer i Hafslund ASA og melding fra Oslo Børs av 30. juni 2017 om godkjennelse av frivillig tilbud og tilbudsdokument.

Oslo Energi Holding AS, et selskap eiet av Oslo kommune, har i dag fremmet et frivillig tilbud for erverv av alle aksjer i Hafslund ASA til en tilbudspris på NOK 96,75 per aksje, både A- og B-aksjer. Akseptperioden i det frivillige tilbudet løper fra og med 3. juli 2017 til og med 28. juli 2017 kl. 15:00 CET (med mulighet for tilbyder til å forlenge).

Oslo kommune og Fortum Oyj har ugjenkallelig forpliktet seg til å akseptere tilbudet for alle sine aksjer. Oslo kommune eier 67.524.647 A-aksjer og 37.342.907 B-aksjer. Fortum Forvaltning AS (et selskap indirekte heleiet av Fortum Oyj) eier 37.853.110 A-aksjer og 66.559.449 B-aksjer. Samlet representerer disse aksjene 91.3 % av stemmene og 87.8 % av aksjekapitalen i Hafslund ASA. Ved gjennomføringen av tilbudet vil verken Fortum Forvaltning AS eller konsernselskaper ha stemmer eller eie aksjer i Hafslund ASA. Fortum Forvaltning AS er representert i styret i Hafslund ASA med styremedlemmet Petra Maria Lundström.

Fullstendige vilkår for det frivillige tilbudet er inntatt i tilbudsdokument datert 30. juni 2017 som vil bli sendt samtlige aksjeeiere i Hafslund ASA som har kjent adresse og som lovlig kan motta slikt dokument og akseptere tilbudet. Tilbudsdokumentet er dessuten tilgjengelig kostnadsfritt hos Pareto Securities, Dronning Mauds gate 3, NO-0115 Vika, Oslo, Norge, telefon: +47 22 87 87 00.

Oslo Energi Holding AS eier i dag ingen aksjer i Hafslund ASA.

Oslo kommune, 3. juli 2017

Kontakt: Seksjonssjef Anders Berg, Byrådsavdeling for næring og eierskap, Oslo kommune, telefon +47 97 19 39 39.

Viktig informasjon om denne meldingen

Tilbudet vil ikke bli fremsatt i noen jurisdiksjon hvor fremsettelsen ville vært i strid med lovgivningen i slik jurisdiksjon. Denne meldingen utgjør i seg selv intet tilbud. Tilbudet vil bare bli fremsatt gjennom tilbudsdokumentet og kan bare aksepteres på de vilkår som oppstilles der.

Informasjonen i denne meldingen er underlagt informasjonskrav i henhold til §§ 4-2 og 4-3 i verdipapirhandelloven.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner

Dokumenter og linker