Hafslund 1. kvartal 2009: God drift sikret godt resultat

Hafslund oppnådde et godt 1. kvartal 2009, hvor særlig et høyt energisalg som følge av den kalde vinteren trakk opp. - Den underliggende driften i konsernet har vært god, sier konsernsjef Christian Berg.

Hafslunds driftsresultat i 1. kvartal ble 483 millioner kroner, og kontantstrømmen fra driften endte på 1238 millioner kroner.

Tilfredsstillende kraftpriser
- Vi er godt fornøyd med den underliggende driften i alle deler av konsernet i 1. kvartal. Resultatet er styrket som følge av et høyt strømsalg, tilfredsstillende kraftpriser og høy fjernvarmeproduksjon, sier konsernsjef Christian Berg.

Hafslunds kraftproduksjon ble imidlertid 35 prosent lavere enn i fjorårets 1. kvartal og 13 prosent lavere enn normalen for kvartalet, noe som i hovedsak skyldes mindre nedbør og tilsig enn normalt.
 
Satser fornybart
- Hafslund skal bidra til å dekke framtidens behov for fornybar energi, hvor EUs klimamål 20-20-20 er en rettesnor. Vi er i gang med store prosjekter innenfor vannkraft, varmeproduksjon, distribusjon og annen fornybar energi, framholder Berg.

Et nytt kraftverk i Kykkelsrud i Askim ferdigstilles i 2011 og vil gi ny kraftproduksjon tilsvarende behovet til 5000 boliger. I Sarpsborg bygger Hafslund et energigjenvinningsanlegg som vil erstatte 20.000 tonn tungolje og redusere Borregaards klimagassutslipp med over 50.000 tonn. I Averøy bygger Hafslund en pelletsfabrikk som blir Europas største i sitt slag, med en produksjonskapasitet på 450.000 tonn trepellets. Pelletsen vil bli benyttet til industriformål og i kullkraftverk.
 
Driftsresultatet
Driftsinntektene økte med 598 millioner kroner fra 1. kvartal i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig økt salg av elektrisitet og fjernvarme.

Driftsresultatet i 1. kvartal ble 483 millioner kroner, mot 581 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet inkluderer engangseffekten av utvanningen av eierandelen i Infratek ASA, samt verdiendring på valuta og rentederivater med til sammen 75 millioner kroner. Driftsresultatet i 1. kvartal 2008 ble på sin side styrket av en gevinst på 188 millioner kroner fra salget av One Call AS.
 
Resultatet etter skatt i 1. kvartal ble på 210 millioner kroner. Det tilsvarer et resultat per aksje på 1,07 kroner.
 
Hafslund-konsernet har en sterk balanse med en egenkapitalandel på 40 prosent, og en robust finansieringsstruktur med langsiktige kommiterte trekkfasiliteter.
 
Kontantstrømmen fra driften ble på 1238 millioner kroner, opp 110 millioner kroner fra fjorårets 1. kvartal. Konsernets netto rentebærende gjeld ved utgangen av kvartalet var 10,5 milliarder kroner, en reduksjon på 0,9 milliarder kroner i løpet av kvartalet.
 
For nærmere informasjon:
 
Konserndirektør Økonomi og Finans Gunnar Gjørtz
Mobil: +47 92 21 72 00
E-post: gunnar.gjortz@hafslund.no
 
Konserndirektør for Kommunikasjon og Samfunnsansvar Karen Onsager
Mobil: +47 92 08 70 07
 
Investorkontakt Lars Ove Johansen
Mobil: +47 99 29 14 60
 
Hafslund ASA
Oslo, 6. mai 2009

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker