HAFSLUND ASA - AKSJONÆRRAPPORT PER 4. KVARTAL 2002

Til aksjonærene i Hafslund ASA
(Sammenlignbare proforma resultater for 2001 i parentes).
 
Hovedtrekk for konsernet i  4. kvartal
EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) ble NOK 540 mill (NOK 351 mill). Drifts­resultatet ble NOK 333 mill (NOK 129 mill). Resultatet viser en god utvikling i den underliggende driften. Samordning av vedlikeholds- og investeringsaktivitetene innen nettvirksomheten gir fortsatt positiv resultatutvikling. Krafthandels­virksomheten viste gode resultater, som følge av riktig posisjonering i forhold til den svært kraftige prisoppgangen på kraft som var i siste del av kvartalet. Innenfor kraftproduksjon var produksjonen 39 prosent lavere sammenlignet med samme periode i fjor, som følge av den historisk tørre sensommeren og høsten. Bedre oppnådde salgspriser for kraft og en dom i Borgarting Lagmannsrett gir imidlertid positive resultatbidrag sammenlignet med fjoråret. Hafslund Strømsalg viser en positiv resultatutvikling blant annet som følge av et høyt solgt volum og normale marginer. Resultatet for Hafslund Sikkerhet reflekterer at selskapet er i en vekstfase. Selskapet er dimensjonert for en fortsatt videre ekspansjon. Antall nye boligalarmkunder økte med 15 prosent i kvartalet.
 
Konsernets resultat fra aksjeinvesteringer og tilknyttede selskaper o.l var NOK 64 mill (NOK 57 mill), og inkluderer blant annet nedskrivning med NOK 34 mill knyttet til Tensil-engasjementet og en gevinst på NOK 22 mill fra salg av aksjene i Kraftinor. Resultat før finansieringskostnader ble NOK 397 mill (NOK 186 mill).
 
Resultat før skatt i kvartalet ble NOK 130 mill (NOK -18 mill). Kvartalets skatteinntekt på NOK 81 mill inkluderer en netto engangsinntekt på NOK 195 mill og gir et resultat etter skatt på NOK 211 mill (NOK -49 mill). Dette tilsvarer et resultat per aksje på NOK 1,07 (NOK -0,25). Utvannet resultat per aksje tilsvarer resultat per aksje.
 
Resultat for året 2002
Som følge av fusjonen mellom Hafslund og Viken Energinett og oppkjøpene av Oslo Energi og Tindra, som ble gjennomført i slutten av 2001, har fokus i 2002 i første rekke vært rettet mot konsolidering, effektivisering og omorganisering av virksomheten samt realisering av ikke-kjerneaktiva. EBITDA på NOK 1 576 mill er en økning på 23 prosent sammenlignet med proforma resultat for 2001 (NOK 1.283 mill). Resultatforbedringen oppnås til tross for resultatførte restruktureringskostnader på NOK 74 mill i 2002. Driftsresultatet ble NOK 728 mill (NOK 403 mill) og skyldes primært bedre resultater fra krafthandel og salg av strøm, som følge av riktig posisjonering, avvikling av virksomhet og normale marginer. Justert for engangsinntekter på NOK 161 mill i 2001, er det en positiv resultatutvikling innenfor nettvirksomheten på NOK 225 mill. Konsernet har i 2002 lagt ned betydelig ressurser i å etablere seg som en betydelig aktør innen sikkerhetssektoren. Denne veksten trekker som forventet konsernets resultat ned sammenlignet med fjoråret. Hafslund Sikkerhet er nå det tredje største sikkerhets­selskapet i Norge.
 
Konsernets samlede resultat fra aksjeinvesteringer og tilknyttede selskaper hadde i 2002 en svak utvikling med et resultat på NOK-108 mill (NOK -97 mill). Resultat fra tilknyttede selskaper var NOK 61 mill (NOK 82 mill). Resultatet fra den finansielle omløpsporteføljen o.l  var NOK -196 mill (NOK -57 mill). Porteføljen skal avvikles og i 2002 er porteføljens kostpris redusert med 546 mill. Arbeidet med kapitalfrigjøring innenfor alle deler av konsernet fortsetter. Frigjøring av kapital vil særlig skje innenfor områder som ikke har tilknytning til konsernets kjernevirksomhet.
 
Resultat før netto finanskostnader ble NOK 620 mill. Dette er en resultatforbedring på NOK 314 mill sammenlignet med fjoråret.  Resultat før skatt ble NOK -254 mill (NOK -529 mill). Konsernet fikk en regnskapsmessig skatteinntekt på NOK 175 mill og inkluderer engangsinntekter på NOK 215 mill. Dette gir et resultat etter skatt på NOK -79 mill (NOK -622 mill).  Hafslunds resultat pr. aksje ble -0,39 kroner, mot -3,17 kroner foregående år. Utvannet resultat per aksje tilsvarer resultat per aksje.
 
Styret anser det ønskelig å styrke konsernets finansielle stilling og foreslår derfor at det ikke utdeles ordinært utbytte for 2002.
 
Nett
EBITDA for Hafslund Nett i 4. kvartal ble NOK 258 mill (NOK 285 mill). Driftsresultatet ble NOK 100 mill (NOK 111 mill) og investeringene var på NOK 43 mill (NOK 131 mill). Samordnet investerings- og vedlikeholdsaktivitet reduserte investeringsbehovet i kvartalet. Driftsresultatet for 4. kvartal i 2001 inkluderer en engangsinntekt på NOK 43 mill. Av en årlig inntektsramme på NOK 2.150 mill er 27,0 prosent inntektsført i 4. kvartal. Denne inntektsføringen baseres på historisk kraftforbruk.
 
Hovedfokus i kvartalet har vært fortsatt arbeid med samordning, effektivisering og realisering av synergier. Hafslunds nettvirksomhet i Østfold og søndre deler av Akershus ble i januar 2003 slått sammen til Hafslund Nett Øst. Etter dette består Hafslunds heleide nettvirksomhet av Viken Nett AS og Hafslund Nett Øst AS.
 
Det er innarbeidet NOK 22 mill (NOK 64 mill) i resultat fra konsernets minoritets­investeringer, hovedsakelig fra Viken Fjernvarme (33 prosent) og Mjøskraft (49 prosent).
 
Kraftproduksjon
Samlet EBITDA for Hafslund Kraftproduksjon i kvartalet ble NOK 90 mill (NOK 93 mill), mens driftsresultatet ble NOK 84 mill (NOK 70 mill). Investeringene var på NOK 6 mill (NOK 11 mill).
 
Produksjonen i kvartalet var lavere enn i samme periode i fjor. Bedre oppnådde kraftpriser, som følge av kraftig prisoppgang i slutten av 2002, trekker imidlertid resultatet noe opp. Som følge av en dom i Borgarting Lagmannsrett vedrørende prisregulering av en evigvarende kraftleveranse til Oslo Lysverker, er det i kvartalet inntektsført NOK 47 mill.
 
EBITDA for den norske kraftproduksjonsvirksomheten i kvartalet ble NOK 91 mill (NOK 87 mill). Driftsresultatet ble NOK 88 mill (NOK 84 mill). Volumveid oppnådd salgspris var 15,3 øre/kWh (14,4 øre/kWh), mens gjennomsnittlig veid spotpris var 17,2 øre/kWh (17,5 øre/kWh). Kraft­produksjonen i kvartalet ble 471 GWh (773 GWh). Dette er 32 prosent lavere enn normalnivået.
 
Som følge av en svært nedbørfattig høst, var magasinnivået i Mjøsa betydelig lavere enn hva som er normalt ved inngangen til 2003. Med bakgrunn i normal tilsigsnedbør for perioden indikerer dette lavere kraft­produksjon frem til snøsmeltingen starter.
 
EBITDA for kraftproduksjonsvirksomheten i USA i kvartalet ble NOK -1 mill (NOK 6 mill). Driftsresultatet ble NOK -4 mill (NOK -14 mill). Vannkraftproduksjonen var 13 GWh, og utgjorde kun 61 prosent av normalnivået. Biomasseanlegget i Greenville ble startet opp igjen i desember og forventes i første omgang å være i drift ut mars.  Som følge av økt fokusering på den norske delen av virksomheten, vurderes produksjonsvirksomheten i USA solgt.
 
Strømsalg
EBITDA for Hafslund Strømsalg ble NOK 81 mill (NOK 0 mill) i kvartalet. Driftsresultatet ble NOK 53 mill (NOK -16 mill).
 
Resultatet reflekterer et høyt solgt volum i massemarkedet, som følge av en kald periode og normale marginer. Resultatet inkluderer en gevinst på NOK 9 mill fra salg av Hafslund Tele (tidligere Kan Kan). Totalt solgt volum av kraft var 4,6 TWh (4,7 TWh). Dette er en nedgang på 2 prosent og fordeler seg med en nedgang på 16 prosent i næringsmarkedet og en økning på 6 prosent i massemarkedet sammenlignet med fjoråret. Forretnings­området har ved utgangen av kvartalet ca 590.000 kunder i massemarkedet.
 
Rask prisoppgang kombinert med pålagte varslingsfrister overfor kundene, har medført marginpress i siste del av kvartalet og fokus har særlig vært rettet mot å sikre tilfredsstillende marginer i den krevende markedssituasjonen. Virksomheten som tidligere var organisert i flere selskaper er effektivisert og samordnet, og i løpet av 1. kvartal 2003 vil Tindra, Oslo Energi og Gjermå Kraft fusjoneres til ett selskap.
  
Det er videre innarbeidet NOK  13 mill (NOK 2,7 mill) i resultat fra minoritets­investeringer, der gevinst for salg av aksjene i Kraftinor utgjorde NOK 22 mill.
Sikkerhet
EBITDA for Hafslund Sikkerhet ble NOK -38 mill og driftsresultatet ble NOK -48 mill i 4. kvartal. Kundetilfanget i privatmarkedet er fortsatt stort, med en vekst i antall boligalarm­kunder på 15 prosent. Samlede investeringer i kvartalet var på NOK 5 mill.
 
Selskapet er inne i  en vekstfase med oppbygging av salgs- og støtteapparatet og har nå etablert i alt 27 salgskontorer. Resultatet reflekterer således kostnader med å tilpasse virksomheten til denne veksten. Støttefunksjonene er nå dimensjonert for å håndtere opp til 100 000 kunder innen privat- og bedriftsmarkedet.
 
Entreprenør
EBITDA for Hafslund Entreprenør i kvartalet ble NOK -17 mill og driftsresultat ble NOK -24 mill. Det arbeides målrettet med å effektivisere driftsprosesser og markedstilpasse virksomheten.
 
Tjenester
EBITDA for Hafslund Tjenester i kvartalet ble NOK -1 mill. Forretnings­området ble etablert 1. januar og sammenlignbare tall for 2001 er ikke utarbeidet, da disse er integrert i resultatene til øvrige forretningsområder.
 
Investeringer
EBITDA for Hafslund Investeringer i kvartalet (inkludert resultatet fra aksjeinvesteringene) ble NOK 168 mill (NOK 41 mill). Driftsresultatet i kvartalet ble NOK 139 mill (NOK 3 mill)og skyldes svært gode resultater fra krafthandelsvirksomheten, som følge av riktig posisjonering i den kraftige prisoppgangen markedet hadde i siste del av 2002.
 
Samlet resultat fra aksjeinvesteringer i 4. kvartal ble NOK 28 mill (NOK -10 mill). Dette inkluderer et resultatet fra den finansielle omløpsporteføljen på NOK 15 mill. Ved utgangen av året har omløpsporteføljen en kostpris på NOK 281 mill og et urealisert, men resultatført tap på NOK 105 mill. Det er resultatført NOK 15 mill fra anleggs­investeringer, hvorav en nedskrivning av investeringen i Tensil-engasjementet utgjør NOK 34 mill.
 
Øvrig virksomhet
Øvrig virksomhet inkluderer blant annet konsernstabene, Jobb- og servicesenteret, Landbruk og Hovedgården. Drifts­resultatet for 4. kvartal ble NOK 2 mill (NOK -37 mill).
Som følge av avsluttede bemanningstilpasninger er resultatførte restruktureringskostnader i 3. kvartal på NOK 100 mill tilbakeført med NOK 26 mill i 4. kvartal.
 
Viktige hendelser
Dom i Borgarting Lagmannsrett
Borgarting lagmannsrett avsa dom 19. desember 2002 i ankesak mellom Oslo Lysverker AS og Hafslund.  Saken dreier seg om hvilken pris som skal gjelde for en evigvarende forpliktelse Hafslund har til å levere et årlig kraftvolum på 175,2 GWh til Oslo Lysverker AS. Borgarting lagmannsrett opprettholdt Byrettsdommen og gav Hafslund fullt medhold. 
 
Oslo Lysverker har meddelt at de aksepterer Borgarting lagmannsretts dom så vidt gjelder fastsettelse av gjeldende grunnpris mellom partene til 11,12 øre kWh per 1.1.1996.  Dette innebærer at Hafslund med endelig virkning kan inntektsføre om lag NOK 35 mill, og er sikret en minimumspris på 11,12 øre kWh for all fremtid. Oslo Lysverker har påanket til Høyesterett prisreguleringen av grunnprisen.  Borgarting lagmannsrett fastsatte at grunnprisen skal reguleres årlig f.o.m. 1.1.1997 i samsvar med endringen i konsumpris­indeksen. Etter lagmannsrettens dom skal kontrakts­prisen fra 1.1.2003 være 13,04 øre/kWh. Hafslund vil levere inn anketilsvar innen den fastsatte frist og opprettholde kravet om fortsatt konsumprisregulering. Hvorvidt Høyesterett vil behandle anken avgjøres av kjæremålsutvalget i løpet av våren 2003.
 
Kontantstrøm - Investeringer og kapitalforhold
Som følge av den kraftige økningen i kraftprisene mot slutten av året, hadde konsernet en negativ kontantstrøm fra den operasjonelle driften på NOK -689 mill. Dette skyldes at kraftkjøp betales ukentlig på NordPool, mens kundene hovedsakelig faktureres etterskuddsvis. Dette har medført at netto rentebærende gjeld er økt med 0,8 mrd i kvartalet og var 12,2 mrd ved årsskiftet.
 
Gjennomsnittlig lånerente ved årsskiftet var 7,7 prosent. Andelen rentebærende gjeld med flytende rente var ved utgangen av året 33 prosent. Hafslund har ved utgangen av året en totalkapital på ca NOK 20,9 mrd og en egenkapitalandel på 26,6 prosent.
 
Generalforsamling - kvartalspresentasjoner
Ordinær generalforsamling avholdes 5. mai 2003 kl 16.00 i Sommerrogt. 1, Oslo. Årsrapporten vil bli sendt ut i uke 18.  Hafslund vil legge frem kvartalsresultatene for 2003 henholdsvis 5. mai, 21.august og 6. november 2003.
 
Rapport med tabeller er tilgjengelig på følgende link:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner

Dokumenter og linker