Hafslund gjennomfører bemanningstilpasning

Hafslund-konsernet har i 2002 gjennomført større omstruktureringer med sammenslåing av virksomheter og etablering av nye forretningsenheter. Dette har dannet grunnlag for ytterligere effektivisering og optimalisering av konsernets samlede ressurser og medfører behov for en viss nedbemanning. 
Styret i Hafslund har derfor besluttet å gjennomføre nødvendige bemanningsreduksjonstiltak. Om lag 200 stillinger i Hafslund-konsernet vil bli berørt av reduksjonstiltakene. Reduksjonen vil bli gjennomført ved blant annet bruk av sluttavtaler, sluttvederlag og tilbud om andre stillinger i konsernet. Kostnadene ved tiltakene er ventet å bli ca. 100 MNOK. Dette vil bli utgiftsført i 2. halvår 2002.
 
For ytterligere informasjon kontaktes:

Konserndirektør Morten Grødahl            tlf. 22 43 59 11
Personaldirektør Trond Aker                  tlf. 22 43 56 47
 

Oslo, 2. september  2002

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner