HAFSLUND-KONSERNETS (HNA) FORELØPIGE RESULTAT 1997(Sammenlignbare tall for 1996 i parentes)
Konsernets resultat før skatt i 1997 ble NOK 467 mill. (NOK 368 mill.), og resultat etter skatt ble NOK 416 mill. (NOK 295 mill.). Det er reversert en utsatt skatteforpliktelse i størrelsesorden NOK 100 mill. i forbindelse med den nye kraftverks beskatningen.

Driftsresultatet ble NOK 315 mill. i 1997 (NOK 280 mill). Drifts-inn-tek-tene i 1997 ble NOK 2.438 mill. (NOK 2.125 mill.)

Kraftproduksjonen i Norge ble i 1997 2.811 GWh (2.386 GWh). Konsernets finansielle poster ble NOK 171 mill. i 1997 (NOK 100 mill.). Netto renter utgjorde NOK -110 mill. i 1997 (NOK -87 mill.). Regnskapsmessig resultat på finansielle investeringer ble NOK 270 mill.

Resultat pr. aksje ble NOK 3,61 i 1997 (NOK 2,70). Det foreslås ovenfor generalforsamlingen et ordinært utbytte på NOK 1,10 pr. aksje for 1997. I tillegg foreslås det et utbytte på NOK 1,0 i forbindelse med Hafslunds 100-års jubileum i 1998.

For 1997 beskattes kraftvirksomheten med en grunnrenteskatt i tillegg til alminnelig inntektsskatt. Grunnrenteskatten for inntektsåret 1997 er estimert til NOK 25,4 mill. Nye skattemessige inngangsverdier for kraftvirksomheten pr. 1.1.1997 er estimert til NOK 1,2 mrd. Normrenten for beregning av friinntekt er fastsatt til 9,5%. Produksjonsavgiften i 1997 utgjør NOK 43,7 mill., og er ikke fradragsberettiget.

Gjennomsnittlig systempris i 1997 ble 13,5 øre/kWh (25,7 øre/kWh). Etter som magasinfyllingen rundt om i landet har vært god, forventes det et fortsatt lavt prisnivå inn i 1998.

Driftsinntekter og driftsresultat pr. 3. tertial fordeler seg som følger:

 
Driftsinntekter Driftsresultat
3.T97 3.T96 1997 1996 3.T97 3.T96 1997 1996

Produksjon 133 518 66 197
Produksjon/salg 249 685 97 208
Marked 272 214 789 620 -11 -7 0 6
Nett 75 82 218 243 19 13 73 40
USA-virksomhet 28 27 90 88 12 12 43 39
Tennant 362 147 1067 468 6 5 28 11
Øvrig/elimineringer -120 10 -244 21 -3 -14 -26 -24
Totalt 750 729 2.438 2.125 89 106 315 280


Konsernets foreløpige resultatrapport for 1997 er tilgjengelige ved selskapets hovedkontor i Karenslyst Alle 11, ved Oslo Børs og på Internet-adresse: http://www.huginonline.no/HNA

For nærmere informasjon, kontakt finansdirektør Knut Øversjøen, tlf. 2301 4200.

Oslo, 6. februar 1998
HAFSLUND ASA


Foreløpig rapport 1997 er klar for nedlasting på http://www.huginonline.no/HNA/DR/hna97k4.pdf

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner