HAFSLUND-KONSERNETS (HNA) RESULTAT 1. KVARTAL 2001Resultater i 1. kvartal 2001
Konsernets resultat før skatt i 1. kvartal ble NOK 418 mill (NOK 210 mill). Resultat etter skatt i 1. kvartal ble NOK 198 mill (NOK 161 mill), noe som tilsvarer et resultat pr aksje NOK 1,74 (NOK 1,39). Resultatet er reflektert av en betydelig gevinst ved salg av regionalnettet (NOK 413 mill) og gode resultater fra konsernets kjernevirksomhet i Norge, kraftproduksjon NOK 67 mill (NOK 36 mill). Resultat fra kraftproduksjon i USA og fra tilknyttede selskaper er lavere sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2000, og en betydelig skattekostnad (NOK 220 mill) trekker det samlede resultatet ned. Avkastningen på den finansielle omløpsporteføljen er bedre enn totalindeksen på Oslo Børs.

Driftsresultat i 1. kvartal utgjorde NOK 26 mill (NOK 52 mill). Den underliggende driften i 1. kvartal er preget av betydelig høyere oppnådde kraftpriser og høyt produksjons-volum fra produksjonsvirksomheten i Norge, samt negative bidrag fra konsernets krafthandels,- og slutt-bruker-virksomhet. Sammenligningen med 1. kvartal 2000, må korrigeres for at driftsresultatet fra den solgte nettvirksomheten var innarbeidet med NOK 19 mill i 1. kvartal 2000.

Hafslund Produksjon
Driftsresultatet for Hafslund Produksjon i 1. kvartal ble NOK 77 mill (NOK 58 mill). Samlet kraftproduksjon i 1. kvartal ble 680 GWh (630 GWh).

Driftsresultatet i 1. kvartal for Hafslunds norske kraftverk ble NOK 67 mill (NOK 36 mill). Oppnådd salgspris for 1. kvartal var NOK 16,4 øre/kWh (NOK 12,0 øre/kWh), og gir en merinntekt mot 1. kvartal 2000 på NOK 25 mill. Kraftproduksjonen i 1. kvartal ble 629 GWh (583 GWh) og gir et positivt bidrag på NOK 8 mill, sammenlignet med 1. kvartal 2000. Gjennomsnittlig spotpris i 1. kvartal 2001 var 20,1 øre/kWh, sammenlignet med 11,1 øre/kWh tilsvarende periode i 2000. I forkant av den relativt kraftige kraftprisøkning som har funnet sted i termin-markedet, endret Hafslund sin tidshorisont knyttet til prissikring av egenproduksjonen. Som en følge av dette vil resultatene fra produksjonsvirksomheten i større grad enn før reflektere det generelle prisnivået i kraftmarkedet.

Driftsresultatet i USA ble NOK 10 mill (NOK 22 mill) i 1. kvartal. Dekningsbidraget reflekteres av lavere oppnådde salgspriser i flisanlegget, Greenville, som følge av ny kraftavtale, samt høyere flis kostnader på grunn av knapphet på flis. Kraftproduksjonen i kvartalet ble 51 GWh (47 GWh).

Hafslund Krafthandel
Driftsresultatet for Hafslund Krafthandel i 1. kvartal ble NOK -20 mill (NOK 4 mill).

Driftsresultatet for Krafthandel Norge ble NOK -13 mill (NOK 6 mill) i 1. kvartal, og gjenspeiler feil posisjonering ved kraftig prisoppgang i begynnelsen av året. Denne trenden ble brutt midtveis i februar, og per 7. mai har enheten et akkumulert positivt tradingbidrag i 2001.

Driftsresultat for Krafthandelsaktivitetene i USA ble NOK -7 mill (NOK -2 mill). På grunn av den markeds-messige og politiske uroen knyttet til kraftmarkedet i California har selskapet ikke hatt noen krafthandelsaktivitet i 1. kvartal. Beslutning om videre aktivitetsnivå ventes å bli tatt innen utgangen av 1. halvår 2001.

Hafslund Invest
Virksomhetsområdet Hafslund Invest hadde et regn-skaps-messig resultat fra investeringene på NOK 41 mill (NOK 217 mill) i 1. kvartal.

Hafslunds finansielle omløpsportefølje hadde en av-kastning på -4,0% i 1. kvartal, sammenlignet med Oslo Børs totalindeks på -4,5%. 1. kvartal har allikevel et regn-skaps-messig resultat på NOK 40 mill (NOK 112 mill) for omløpsporteføljen, noe som skyldes at Hafslund ved inngangen til 2001 hadde en ikke inntektsført urealisert gevinst i porteføljen på NOK 75 mill, som i 1. kvartal er realisert.

Bokført verdi av den finansielle omløps-porte-føljen ved utgangen av 1. kvartal 2001 var NOK 714 mill. Dette inkluderer et urealisert tap på NOK 9 mill.

Øvrig virksomhet
Øvrig virksomhet som blant annet består av Øko Kraft, konsernstaben, investeringsaktivitetene, Nodenet og Orion System, hadde et driftsresultat i 1. kvartal på NOK -31 mill (NOK -10 mill). Reduksjonen i driftsresultatet sammenlignet med 1. kvartal 2000, skyldes blant annet salg av nettvirksomheten, som hadde et driftsresultat på NOK 19 mill i 1. kvartal 2000 og Øko Kraft med NOK -12 mill i driftsresultat 1. kvartal 2001.

Minoritetsinvesteringer i kraftsektoren
Hafslund har samlede investeringer i selskaper innen nedstrømsaktiviteter i kraftsektoren på NOK 2.841 mill. Det er innarbeidet et resultat fra tilknyttede selskaper på NOK 5 mill i 1. kvartal 2001.

Hendelser hittil i 2001
- Betydelig oppgang i kraftpriser
Prisene i kraftmarkedet har i løpet av 1. kvartal steget kraftig. En økning i oppnådde kraftpriser på 1 øre/kWh vil på årsbasis øke driftsresultatet med NOK 28 mill. Hafslund er godt posisjonert for en videre prisoppgang, og forventer en betydelig høyere inntjening knyttet til sin kraftproduksjon i 2001 sammenlignet med 2000.

- Betydelig gevinst ved salg av regionalnettet
Hafslund har solgt sin regionalnettvirksomhet og eier-andeler i Rygge Elverk og Rakkestad Everk til Østnett. Den regnskapsmessig gevinst før skatt søm følge av overdragelsen er NOK 413 mill. Som en del av oppgjøret har Hafslund økt sin eierandel i Viken fra 25% til 33%.

- Nye forretningsområder
Hafslund ønsker å ta en posisjon som en ledende aktør innenfor det sterkt voksende sikkerhetsmarkedet, alarm, vakthold etc. I denne forbindelse har Hafslund ervervet en eierandel på 67% i Vekterselskapet. Selskapet har hoved-fokus på salg av boligalarmer tilknyttet selskapets alarm-sentral på Hadeland. Vi ser betydelige synergi-effekter mellom virksomheten i sikkerhetsbransjen og kjerne-virksomheten i Hafslund - systemet, nett- og kraft-omsetnings-virksomhet.

Det forventes at antall installerte boligalarmer tilknyttet alarmsentral vil øke fra dagens ca. 120.000 til nærmere 500.000 installasjoner i løpet 5 års tid. Det forventes også fortsatt betydelig vekst innenfor segmentene høysikkerhet og vakthold.

Konsernets resultatrapport for 1.kvartal 2001 er tilgjengelige ved selskapets hovedkontor i Karenslyst Alle 11, ved Oslo Børs og på Internett-adresse: http://www.huginonline.no/HNA. eller man kan finne den på vedlagte link:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker