HAFSLUND-KONSERNETS (HNA) RESULTAT 1999


Konsernets resultat før skatt ble NOK 633 mill. (NOK -226 mill.) Resultatet er preget av god avkastning på de finansielle investeringene. Resultat pr. aksje ble NOK 4,12 (NOK -1,61). Driftsinntektene i 1999 ble NOK 1.531 mill. (NOK 1.966 mill.), og driftsresultatet NOK 211 mill. (NOK 313 mill.). Det foreslås overfor general-forsamlingen et ordinært utbytte på NOK 1,20 pr. aksje for 1999. (NOK 1,10)

Den underliggende driften har i 1999 vært preget av lave kraftpriser, oppbygging av Hafslund Energi som nasjonal leverandør i sluttbrukermarkedet, et negativt tradingresultat i den amerikanske krafthandels-virksomheten, samt engangskostnader tilknyttet kraftkontrakter og pensjonsforpliktelser.

Hafslund Produksjon
Produksjonen i 1999 ble 3.116 GWh (3.195 GWh), og lå dermed 7% over middelproduksjon. For Hafslunds norske kraftverk ble driftsresultatet NOK 220 mill. (NOK 228 mill.) Resultatet er preget av lave oppnådde salgspriser på NOK 11,9 øre/kWh. (NOK 12,3 øre/kWh)

Hafslund Nett
Driftsresultat ble for 1999 NOK 80 mill. (NOK 45 mill.). I løpet av 1999 har Hafslund i betydelig grad styrket sin rolle som netteier. Sammen med Viken Energinett kjøpte Hafslund nettvirksomheten i Asker og Bærum. Hafslund har fått en 25% eierandel i Viken Energinett (med virkning fra 31.12.99) ved å skyte inn eierandelen på 50% av EAB Nett, Skedsmo og Sørum Nett (100%) samt et kontantbeløp på NOK 737 mill. Avtalen og samarbeidet med Viken legger et godt grunnlag for Hafslunds muligheter til å ta del i den videre restrukturering av nettvirksomheten i Østlandsområdet.

Hafslund Markets
Driftsresultatet for Hafslund Markets var i 1999 NOK -53 mill. (NOK 5 mill.) Resultatet er sterkt påvirket av et negativt driftsresultat i USA på NOK -57 mill., som skyldes en gal posisjonering i forhold til den kaldeste sommeren i California på 60 år. Krafthandelselskapet Hafslund Delta fikk et tradingresultat på NOK 31 mill. (NOK 23 mill.) før driftskostnader.

Hafslund Energi
Hafslund Energi fikk et driftsresultat på NOK -43 mill. (NOK -18 mill.), inkludert avskrivninger av kundeporteføljer på totalt NOK 7 mill., (NOK 5 mill.) samt kostnader på NOK 13 mill. i forbindelse med overtagelse av kraftkontrakter. Resultatet er preget av oppbyggingen av en sentral markedsenhet og systemer for å håndtere videre vekst. Hafslund Energi har i 1999 økt sin eierandel i Din Energi AS (eierandel 47%), kjøpt 3.600 kunder i Rakkestad, og ervervet kunder gjennom organisk rekruttering. Direkte og indirekte har man ved utgangen av året tilgang til en kundebase på 180.000 kunder. Selskapet har ambisjoner om å delta i etableringen av et ledende norsk sluttbrukerselskap, gjennom konsolidering, oppkjøp og organisk vekst.

Hafslund Invest
Virksomhetsområdet hadde et regnskapsmessig resultat fra investeringene på NOK 701 mill. (-344 mill.) i 1999. Hafslunds finansielle omløpsportefølje hadde en avkastning på 69,2% i 1999, sammenlignet med Oslo Børs totalindeks på 45,5%. Bokført verdi utgjør NOK 873 mill. pr. 31.12.99, og urealisert gevinst er NOK 229 mill. Regnskapsmessig resultat i 1999 ble NOK 646 mill. (NOK -334 mill.). Bokført verdi på langsiktige investeringer utgjør NOK 1.152 mill. pr. 31.12.99, og inkluderer NOK 555 mill. i tilknyttede selskaper. Resultat fra tilknyttede selskaper er inntektsført med NOK 69 mill. i 1999.

Øvrig virksomhet
Øvrig virksomhet som består av investeringsaktiviteter, Hafslund Alfa, Konsernstab, Orion System, Tensil (frem til 01.07.99), samt Landbruk og Hovedgård, hadde et driftsresultat på NOK -71 mill. (-6 mill.). Driftsresultatet er preget av engangsposter knyttet til gevinst ved salg av Skedsmo & Sørum Nett, 19 mill., førtidspensjoner NOK -20 mill. og terminering kraftkontrakt med Østfold Energi NOK -24 mill. Hafslund Alfa (etablert som entrepenørvirksomhet pr. 01.01.99), fikk et driftsresultat på NOK -9 mill.

Utvikling hittil i 2000
Hafslund ASA inngikk 23.12.99 en integrasjonsavtale med Elkem ASA om å fusjonere energiaktivitetene i Elkem mot oppgjør i aksjer tilsvarende 45% av Hafslund ASA. Denne transaksjonen vil bli behandlet i Hafslunds bedriftsforsamling i slutten av februar. Generalforsamlingen antas avholdt 28. mars 2000.

Det fusjonerte selskapet vil fordoble produksjonskapasiteten, og styrke posisjonen for selskapet som et ledende børsnotert kraftselskap. Hafslunds strategi vil bli videreført i det nye selskapet.

For fullstendig pressemelding og rapport med tabeller, følg linken nedenfor.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner

Dokumenter og linker