Hafslund-Konsernets (HNA) Resultat per 1. Kvartal 2003

Til aksjonærene i Hafslund ASA
(Sammenlignbare proforma resultater for 2002 i parentes).
 
Hovedtrekk for konsernet i 1. kvartal
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble NOK 637 mill. (NOK 468 mill.), noe som er en resultatforbedring på NOK 169 mill. fra 1. kvartal 2002. Drifts­resultatet på NOK 420 mill. (NOK 257 mill.), viser en positiv resultatutvikling på NOK 163 mill. sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Nettvirksomheten viser god resultatutvikling som følge av fortsatt effektivisering av driftsprosesser, samt økning i inn­tekts­rammen. Innenfor kraftproduksjon var produksjonen 33 prosent lavere sammenlignet med samme periode i fjor. Høy­ere oppnådde salgspriser for kraft og et godt bidrag fra kraft­handelsaktivitetene gir allikevel en samlet positiv res­ul­tat­frem­gang sammenlignet med fjorårets kvartal. Kom­bi­na­sjon­en av lavere solgt volum og press på nettomarginene som følge av et volatilt kraftprismarked i kvartalet, har resultert i en resultatnedgang for Strømsalg sammenlignet med samme periode i fjor. Veksten innenfor Hafslund Sikkerhet fortsetter og antall nye boligalarmkunder økte med 29 prosent i kvar­talet. Resultatenheten er nå dimensjonert for fortsatt ekspansjon. Innen­for støttefunksjoner som Hafslund Tjenester og kon­sern­stabs­enheter er det en samlet resultatforbedring sammenlignet mot fjoråret på NOK 39 mill. Kvartalsresultatet er videre belastet med restruktureringskostnader på NOK 13 mill. knyttet til gjen­nomførte bemanningsreduksjoner innenfor Hafslund En­tre­prenør på i alt 32 ansatte.
 
Resultat fra aksjeinvesteringer og tilknyttede selskaper var NOK 33 mill. (NOK 96 mill.). Resultatendringen skyldes ho­ved­­sakelig at den finansielle omløpsporteføljen nå er bygd ned. Resultat før finansieringskostnader ble NOK 453 mill. (NOK 353 mill.).
 
Resultat før skatt i kvartalet ble NOK 231 mill. (NOK 145 mill.). Resultat etter skatt ble NOK 180 mill. (NOK 68 mill.), noe som er en resultatforbedring på NOK 112 mill. Dette tilsvarer et resultat per aksje på NOK 0,88 (NOK 0,33). Utvannet resultat per aksje til­svar­er resultat per aksje.
 
 # # #
 
Hele rapporten med tabeller, 1. Kvartal 2003, kan lastes ned på følgende link:
 
Aksjonærrapporten per 1. Kvartal 2003, kan lastes ned fra følgende link:
 
Oslo, 5. mai 2003
HAFSLUND ASA

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner