Hafslund-konsernets (HNA) resultat per 2. kvartal 2003

HOVEDTREKK FOR KONSERNET I 2. KVARTAL

Resultatutvikling
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble NOK 431 mill. (NOK 345 mill.), en forbedring på NOK 86 mill. fra 2. kvartal 2002. Drifts­resultatet på NOK 201 mill. viste en økning  på NOK 72 mill. sammenlignet med i fjor.
 
Nettvirksomheten viste et resultat nesten på linje med fjorårets kvartal til tross for en nedjustert inntektsramme som følge av rentenedgang og engangskostnader knyttet til  linjerydding. Resultatforbedringen innen Kraftproduksjon på 45 % skyldes høyere oppnådde salgspriser som mer enn oppveiet en nedgang på 9 % i produsert volum. Resultatnedgangen  innen Strømsalg henger sammen med en nedgang på 21 % i solgt volum. Veksten innenfor Hafslund Sikkerhet fortsetter. Antall nye boligalarmkunder økte med 23 % i kvartalet. Samlet viser Hafslund Entreprenør, Hafslund Tjenester og kon­sern­stabs­enheter en resultatforbedring på NOK 86 mill.
 
Resultat fra aksjeinvesteringer og tilknyttede selskaper var NOK 33 mill. (NOK -154 mill.). Den finansielle omløpsporteføljen er nå tilnærmet avviklet.
 
Konsernets resultat før finansieringskostnader ble NOK 234 mill. (NOK -25 mill.). Resultat før skatt i kvartalet ble NOK 11 mill. (NOK -199 mill.). Resultat etter skatt ble NOK 10 mill. (NOK -167 mill.). Dette tilsvarer et resultat per aksje på NOK 0,03  (NOK -0,80). Utvannet resultat per aksje til­svar­er resultat per aksje.
 
Utviklingen i sentrale finansielle nøkkeltall som driftsresultat før avskrivninger, egenkapitalandel og netto rentebærende gjeld, er hovedsakelig å tråd med tidligere uttalte mål for  perioden 2003 / 2004.
 
HOVEDTALL SAMMENDRAG (NOK millioner)


SAMMENDRAG
2. Kv 2003
2. Kv 2002
1. H 2003
1. H 2002
2002
Driftsinntekter
1.775
1.422
5.355
3.517
7.228
Personalkostnader
215
167
481
390
856
Andre driftskostnader
1.121
910
3.784
2.313
4.722
Restruktureringskostnader
8
-
21
-
74
EBITDA
431
345
1.069
814
1.576
Avskrivninger
230
216
447
427
849
Driftsresultat
201
129
622
387
727
Resultat aksjer og tilknyttede selskaper
33
-154
66
-58
-108
Resultat før finansieringskostnader
234
-25
688
329
619
Netto finanskostnader
-223
-174
-445
-382
-874
Resultat før skatt
11
-199
243
-53
-254
Skattekostnad
-1
32
-52
-45
175
Periodens resultat
10
-167
190
-98
-79
Majoritetens andel av resultat
5
-156
178
-91
-76
Minoritetens andel av resultat
5
-11
12
-7
-3
Resultat pr. aksje (NOK)
0,03
-0,80
0,91
-0,47
-0,39
Ant. aksjer  (i 1.000)
195.223
195.223
195.223
195.223
195.223
 
Kontantstrøm - investeringer og kapitalforhold
Fri kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2. kvartal var NOK 562 mill., en forbedring på NOK 996 mill. fra tilsvarende periode i fjor. Økningen i kontantstrømmen skyldes bedret drift (EBITDA) og redusert arbeidskapital etter at utestående kundefordringer fra vinterens høye kraftpriser hovedsakelig har blitt innbetalt. Fjorårets kontantstrøm reflekterer også kjøp av de resterende eierandelene i Gjermå Energi og Tindra. Konsernet hadde en kontantstrøm til betjening av renter og avdrag på NOK 614 mill. i kvartalet, en økning på NOK 711 mill. fra tilsvarende periode i fjor.
 
Netto rentebærende gjeld ved utgangen av 1. halvår var NOK 11,7 mrd inklusive rentebærende eiendeler på NOK 0,6 mrd, og er en nedgang på henholdsvis NOK 0,1 mrd i kvartalet og NOK 0,5 mrd fra årsskiftet.
 
Gjennomsnittlig lånerente ved utgangen av kvartalet var 6,8 %, og andelen rentebærende gjeld med flytende rente utgjorde 43 %. Hafslund har ved utgangen av kvartalet en total­kapital på ca NOK 19,9 mrd, en nedgang på NOK 1,4 mrd i kvartalet.  Egenkapitalandelen er på 30,1 %. I kvartalet solgte Hafslund 2.647.916 egne B-aksjer med oppgjør i aksjer i Scanwafer ASA og  har etter dette en beholdning på 1.429.281 egne B-aksjer.
 
Den ureviderte delårsrapporten er i henhold til norske regn­skaps­prinsipper og er utarbeidet etter samme prinsipper som årsrapporten for 2002. Delårsrapporten er i overensstemmelse med norsk regnskapsstandard for delårsrapportering.
 
HOVEDTALL BALANSE/KONTANTSTRØMSANALYSE  (NOK millioner)


BALANSE
30.6.2003
30.6.2002
31.12.2002
Immaterielle eiendeler
3.127
3.253
3.157
Varige driftsmidler
12.324
12.054
11.971
Finansielle anleggsmidler
1.818
2.208
2.186
Fordringer og varer
2.067
1.910
2.980
Investeringer
381
470
396
Bankinnskudd og lignende
205
360
149
Sum eiendeler
19.922
20.255
20.840
Innskutt egenkapital
4.346
4.273
4.273
Opptjent egenkapital
1.643
1.129
1.297
Avsetning for forpliktelser
280
600
491
Annen langsiktig gjeld
11.790
6.826
10.698
Kortsiktig gjeld
1.863
7.427
4.081
Sum gjeld & egenkapital
19.922
20.255
20.840
 


KONTANTSTRØMSANALYSE
2. Kv 2003
2.Kv 2002
1.H 2003
1.H 2002
2002
EBITDA (driftsresultat før avskrivninger)
431
345
1.069
814
1.576
Endring i netto driftskapital
191
-306
104
-328
-1.433
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
622
39
1.173
486
143
Driftsinvesteringer
-60
-14
-146
-95
-202
Kjøpte selskaper- og ekspansjonsaktiviteter
0
-459
-43
-459
-459
Fri kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
562
-434
984
-68
-518
Kontantstrøm aksjer før kjøp/salg 
24
11
68
65
14
Netto kjøp/salg aksjer
28
326
63
436
664
Kontantstrøm etter aksjeinvesteringer
614
-97
1.116
433
160
Endring netto rentebærende gjeld (ex. bankinnskudd)
-502
-334
-439
-496
-89
Betalte finansposter
-193
-237
-599
-441
-786
Utbytte - kapitaltransaksjoner
-18
-229
-21
-229
-229
Kontantstrøm etter finansieringsaktiviteter
-99
-897
56
-733
-944
Likviditetsbeholdning pr. inngangen til perioden
304
1.257
149
1.093
1.093
Likviditetsbeholdning pr. utgangen til perioden
205
360
205
360
149
 
VIRKSOMHETENE OG DRIFTSFORHOLD
 
Nett
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for Nettvirksomheten ble NOK 266 mill. (NOK 274 mill.) i 2. kvartal. Av dette utgjorde Mjøskraft NOK 18 mill.  Driftsresultatet ble NOK 93 mill. (NOK 101 mill.). Samlede investeringer var på NOK 80 mill. (NOK 90 mill.), herav NOK 16 mill. vedrørende Mjøskraft. Av årets inntektsramme på NOK 2 476 mill., er 55,4 % resultatført i 1. halvår, hvorav 21,0 % i 2. kvartal.  Resultatføringen baseres  på historisk kraftforbruk.
 
Hovedfokus i kvartalet har vært reorganisering av Viken Nett med endringer i ledelsen, frivillig nedbemanning og konkurranseutsetting av store tjenesteanskaffelser som beredskap og kabelpåvisning. Gjennom fortsatt effektivisering av driftsprosesser, samt bedre koordinerte investerings- og vedlikeholdsaktiviteter, har forretningsområdet kunnet opprettholde et resultat nesten på nivå med fjoråret. Dette til tross for en reduksjon i inntektsrammen på NOK 22 mill. som følge av rentenedgangen, økte nettapskostnader p.g.a. høyere kraftpriser og høy aktivitet knyttet til linjerydding etter pålegg fra Direktoratet for Brann og Elsikkerhet.
 
Resultat fra tilknyttede selskaper ble NOK 1 mill. (NOK 2 mill.) og gjelder investeringene i Viken Fjernvarme og Oppdal Elektrisitetsverk.
 
Kraftproduksjon
Samlet driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for Kraft­pro­duksjon i kvartalet ble NOK 147 mill. (NOK 108 mill.), mens driftsresultatet ble NOK 136 mill. (NOK 94 mill.). Oppnådde kraftpriser i Norge økte 52 % i kvartalet, mens kraftproduksjonen var 9 % lavere. Resultatet fra krafthandelsvirksomheten var NOK 1 mill. (NOK 4 mill.). Samlede investeringer i kvartalet var NOK 9 mill. (NOK 12 mill.).
 
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for den norske kraftproduksjonsvirksomheten ble NOK 139 mill. (NOK 93 mill.). Driftsresultatet ble NOK 131 mill. (NOK 83 mill.). Vo­lum­veid oppnådd salgspris var 20,7 øre/kWh (13,6 øre/kWh), mens gjennomsnittlig veid spotpris var 22,2 øre/kWh (11,9 øre/kWh). Kraft­produksjonen ble 879 GWh (964 GWh), 2 % over normalnivået.  Magasinnivået er som følge av en periode med store nedbørstilsig til Mjøsa nå på normalnivå. Dersom det legges  nor­male nedbørsmengder til grunn,  forventes det et produksjonsvolum som vil være på  normalnivå (1,5 TWh) i 2. halvår.
 
Salgsprosessen av vannkraftanleggene i USA har vist seg å være mer tidkrevende enn først antatt. Et eventuelt salg er betinget av at det oppnås en tilfredstillende pris og vil tidligst kunne skje i løpet av 2. halvår 2003. Bokført verdi knyttet til vannkraftanleggene i USA er ca. USD 30 mill.
 
 
Strømsalg
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for Strømsalg ble NOK 9 mill. (NOK 30 mill.) i kvartalet. Driftsresultatet ble NOK -11 mill. (NOK 11 mill.). Resultatnedgangen skyldes hovedsakelig en vo­lumsvikt­ på 21 %, tilsvarende 648 GWh, etter et temperaturmessig mildt kvartal og energisparing som følge av vedvarende høye kraftpriser. Samlet solgt volum i kvartalet var 2,4 TWh.
 
De høye strømprisene gjennom vinteren har medført  ytterligere avsetninger for tap på fordringer med NOK 13 mill. Det er gjennomført flere større markedskampanjer i forbindelse med lanseringen av Hafslund Strøm, i tillegg til fastpriskampanjer, i løpet av kvartalet.
 
Resultat fra tilknyttede selskaper utgjorde NOK -8 mill. (NOK 2 mill.), hovedsakelig fra Gøta Energi Holding i Sverige (50 %). Som følge av de svake resultatene i Gøta Energi i siste halvdel av 2002 og hittil i 2003 er virksomheten restrukturert og effektiviseringstiltak som vil gi full effekt fra 2004 iverksatt.
 
Sikkerhet
Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for Sikkerhet i 2. kvartal ble NOK -17 mill. (NOK -10 mill.), mens drifts­re­sul­tatet ble NOK -34 mill. (NOK -16 mill.). Antall kunder økte med 23 % i kvartalet og det er  41 200 boligalarmkunder ved utgangen av første halvår. Hafslund Sikkerhet er nå Norges nest største aktør innen boligalarmer. Samlede investeringer var NOK 46 mill., inklusive  akk­visi­sjonskostnader for nye boligalarmkunder. Innenfor verditransport er flere større oppdrag innen bank- og finansnæringen igangsatt.
 
Virksomheten er inne i en sterk vekstfase, og støttefunksjonene er nå dimensjonert for å håndtere opp mot 100 000 kunder innen privat- og bedriftsmarkedet. Virksomheten forventes å  oppnå et positivt driftresultat før avskrivninger i 2. halvår.
 
Entreprenør
Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for Entreprenør i 2. kvartal ble NOK 25 mill. (NOK 1 mill.) og driftsresultat ble NOK 21 mill. (NOK 0). Ar­­beidet med effektivisering av driften og mar­keds­til­pasning av virksomheten fortsetter. Det er gjen­nom­­­ført ytterligere bemanningsreduksjoner med 15 årsverk og slutt­vederlag på NOK 8 mill. er resultatført som restruktureringskostnader under øvrig virksomhet. Ved utgangen av 1. halvår er det gjennomført samlede bemanningsreduksjoner med 140 årsverk, sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i fjor.
 
Tjenester
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for Tjenester i kvar­talet ble NOK 0 mill. (NOK -13 mill.). Resul­tat­for­bed­ringen skyldes effektivisering av arbeidsprosesser samt bemanningsreduksjoner  på rundt 90 årsverk.
 
Øvrig virksomhet
Øvrig virksomhet, som inkluderer konsernstabene, Jobb- og ser­vicesenteret, eiendomsforvaltning, Landbruk og Hovedgården, hadde et drifts­resultat før avskrivninger (EBITDA) i kvartalet på NOK 9 mill. (NOK -24 mill.)etter bl.a. gevinst ved salg av festetomter på NOK 15 mill. og restruktureringskostnader på NOK 8 mill. knyttet til bemanningsreduksjonene i Entreprenør.
 
Resultat fra aksjeinvesteringer og tilknyttede selskaper
Samlet resultat fra aksjeinvesteringer i kvartalet ble NOK 33 mill. (NOK -154 mill.), hvorav resultat fra tilknyttede sel­­skaper utgjør NOK -7 mill. (NOK 4 mill.). Øvrig resultater består hoved­sakelig av resultat fra den finansielle omløpsporteføljen på NOK 18 mill. og utbytte fra Arendal Fossekompagni og Scudder Latin Amerika Fund på i alt NOK 21 mill. Den finansielle omløpsporteføljen er redusert med ytterligere NOK 101 mill. i kostpris og har ved utgangen av 1. halvår en kostpris på NOK 99 mill. og et urealisert, men resultatført, tap på NOK 50 mill.
 
HOVEDTALL FORRETNINGSOMRÅDER (NOK millioner)


FORRETNINGSOMRÅDER
2. Kv 2003
2. Kv 2002
1. H 2003
1. H 2002
2002
Nett
784
665
1.887
1.542
3.073
Kraftproduksjon
200
158
365
293
733
Strømsalg
677
536
2.875
1.639
3.309
Sikkerhet
77
46
135
87
203
Entreprenør
164
93
335
93
405
Tjenester
95
86
190
143
349
Øvrig /elimineringer
-222
-163
-432
-280
-844
Sum driftsinntekter
1.775
1.422
5.355
3.517
7.228
Nett
93
101
474
329
505
Kraftproduksjon
136
94
253
174
484
Strømsalg
-11
11
-14
35
73
Sikkerhet
-34
-16
-76
-28
-97
Entreprenør
21
0
24
0
-30
Tjenester
-1
-16
-8
-40
-60
Øvrig virksomhet & restruktureringskostnader
-3
-45
-31
-83
-148
Sum driftsresultat
201
129
622
387
727
 
VIKTIGE HENDELSER
 
Salgsprosessen av Hafslund aksjer avsluttet
Den 23. juni ble Hafslund  informert fra Oslo kommune om at kommunen hadde avsluttet sin salgsprosess.
 
Tilbud på erverv av Hafslunds norske kraftstasjoner
Hafslund mottok i begynnelsen av juni et tilbud fra selskapene Akershus Energi, Energiselskapet Buskerud og Østfold Energi om overtakelse av alle norske kraftstasjoner i Hafslund. Budet  var på NOK 4,5 mrd.  Styret i Hafslund ASA konkluderte i et styremøte 20. juni med ikke å akseptere tilbudet. Styrets konklusjon baserte seg på en totalvurdering der både strategiske, finansielle og andre forhold ble vektlagt. Kraftstasjonene i Norge har en bokført verdi på NOK 2,1 mrd.  pr. 30. juni.
 
Opptak av ny trekkfasilitet på EURO 340 mill
Hafslund inngikk i begynnelsen av juli avtale om en trekkfasilitet på EUR 340 mill. Fasiliteten ble overtegnet. Trekkfasiliteten med løpetid på fem år vil bli benyttet som ekstra likviditetsreserve og back-up for sertifikatlån, og erstatter den kortsiktige fasiliteten på NOK 2.800 millioner som ble tatt opp i januar i år.
 
 
 
Oslo, 21. august 2003
HAFSLUND ASA
 
 
 
Kvartalsrapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:
 
Aksjonærrapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner