Hafslund-Konsernets (HNA)- Resultat per 3. kvartal 2003

HOVEDTREKK FOR KONSERNET I 3. KVARTAL
Tall i NOK der ikke annet er spesifisert

 •  Hafslund-konsernet oppnådde et resultat før skatt i kvartalet på 86 mill. (-330 mill.), en resultatforbedring sammenlignet med i fjor på 416 mill.
 •  
 • Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA), justert for restruktureringskostnader økte med 48% sammenlignet med fjoråret.
 •  
 • Realisering av ikke-kjerneaktiva fortsetter, og avtale om salg av vannkraftproduksjonen i USA er inngått.
 •  
 • Arbeidet med realisering av synergier  går som planlagt og forventes å ha en årstakt på 430 mill. ved inngangen til 2004.
 •  
  Resultatutvikling
  Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 473 mill.   (222 mill.), en forbedring på 251 mill. fra 3. kvartal 2002. Drifts­resultatet på 241 mill. er en bedring på 232 mill. sammenlignet med i fjor.
   
  Nettvirksomheten viser en resultatforbedring på 63% sammenlignet med fjorårets kvartal. Den gode utviklingen med effektivisering av driften fortsetter og de årlige  driftskostnadene og investeringene er redusert med 58%, sammenlignet med inngangen til 2002. Nettvirksomheten har inntil 3. kvartal inntektsført den tildelte inntektsrammen gjennom året basert på historisk kraftforbruk. Fra 3. kvartal inntektsføres denne lineært gjennom året. Denne estimatendringen gir en resultatøkning på 98 mill sammenlignet med 3. kvartal i fjor. Resultatet for 4. kvartal vil gi en tilsvarende resultatnedgang.  Resultatforbedringen innen Kraftproduksjon på 34% skyldes høyere oppnådde salgspriser med et tilnærmet samme produksjonsvolum som fjoråret. Strømsalg viser  resultatforbedring sammenlignet med fjoråret, til tross for nedgang i solgt volum. Veksten innenfor Hafslund Sikkerhet fortsetter. Antall nye boligalarmkunder økte med 18% i kvartalet. Hafslund Sikkerhet hadde en resultatforbedring i driftsresultat før avskrivninger på 65% sammenlignet med 2. kvartal. Samlet viser Hafslund Entreprenør og Hafslund Tjenester en  resultatforbedring på 16 mill.
   
  Resultat fra aksjeinvesteringer og tilknyttede selskaper var 53 mill. (-114 mill.). Resultatet skyldes i stor grad verdiutviklingen i ventureporteføljen, hovedsakelig knyttet til konsernets eierengasjement i  Renewable Energy Corporation (REC) og Scanwafer.    
   
  Konsernets resultat før finansieringskostnader ble 294 mill.   (-105 mill.). Resultat før skatt i kvartalet ble 86 mill. (-330 mill.). Resultat etter skatt ble 36 mill. (-191 mill.). Dette tilsvarer et resultat per aksje på  0,18 kroner  (-0,99 kroner). Utvannet resultat pr aksje til­svar­er resultat pr. aksje.
   
   
  HOVEDTALL PER 3. KVARTAL 2003 (tall i mill NOK)
   


  SAMMENDRAG
  3. kv 2003
  3. kv 2002
  Pr. 3. kv 2003
  Pr.3. kv 2002
  2002
  Driftsinntekter
  1.633
  1.212
  6.988
  4.728
  7.228
  Personalkostnader
  187
  242
  668
  632
  792
  Andre driftskostnader
  968
  648
  4.753
  2.960
  4.786
  Restruktureringskostnader
  4
  100
  25
  100
  74
  Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)
  473
  222
  1.542
  1.036
  1.576
  Avskrivninger
  233
  214
  680
  641
  849
  Driftsresultat
  241
  9
  862
  395
  727
  Resultat aksjer og tilknyttede selskaper
  53
  -114
  120
  -172
  -108
  Resultat før finansieringskostnader
  294
  -105
  982
  223
  619
  Netto finanskostnader
  -208
  -225
  -653
  -607
  -874
  Resultat før skatt
  86
  -330
  329
  -383
  -254
  Skattekostnad
  -50
  139
  -102
  94
  175
  Periodens resultat
  36
  -191
  226
  -290
  -79
  Majoritetens andel av resultat
  35
  -194
  213
  -286
  -76
  Minoritetens andel av resultat
  1
  3
  13
  -4
  -3
  Resultat pr. aksje (NOK)
  0,18
  -0,99
  1,09
  -1,46
  -0,39
  Ant. aksjer  (i  mill)
  195,2
  195,2
  195,2
  195,2
  195,2
   
  Kontantstrøm - investeringer og kapitalforhold
  Fri kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 3. kvartal var 675 mill., en forbedring på  291 mill. fra tilsvarende periode i fjor. Økningen i kontantstrømmen skyldes bedret drift, samt restruktureringskostnader i fjorårets kvartal på 100 mill Konsernet hadde en kontantstrøm etter investeringer på 713 mill. i kvartalet, en økning på  267 mill. fra tilsvarende periode i fjor.
   
  Netto rentebærende gjeld ved utgangen av 3. kvartal var 11,2 mrd. inklusive rentebærende eiendeler på 1,0 mrd., og er en
  nedgang på  0,5 mrd. i kvartalet og  1,0 mrd. fra årsskiftet. Gjennomsnittlig lånerente ved utgangen av kvartalet var 5,95%, og andelen rentebærende gjeld med flytende rente utgjorde 34%. Hafslund har ved utgangen av kvartalet en total­kapital på ca 19,9 mrd., noe som er på linje med  utgangen av 2. kvartal.  Egenkapitalandelen er på 30,3%. I kvartalet er det solgt 442 637 egne B-aksjer til ansatte i forbindelse med en generell aksjekjøpsordning. Hafslund har etter dette 986 644 egne B-aksjer, noe som tilsvarer 0,51% av totalt utestående aksjer og 1,24% av utestående B-aksjer.
   
  Den ureviderte delårsrapporten er i henhold til norske regnskaps­prinsipper og er utarbeidet etter samme prinsipper som årsrapporten for 2002. Delårsrapporten er i overensstemmelse med norsk regnskapsstandard for delårsrapportering.
   
   BALANSE OG KONTANTSTRØMSANALYSE  (tall i mill NOK)
   


  BALANSE
  30.9.2003
  30.9.2002
  31.12.2002
  Immaterielle eiendeler
  3.117
  3.198
  3.157
  Varige driftsmidler
  12.140
  12.038
  11.971
  Finansielle anleggsmidler
  1.776
  2.189
  2.186
  Fordringer og varer
  1.968
  1.312
  2.980
  Investeringer
  488
  375
  396
  Bankinnskudd og lignende
  444
  570
  149
  Sum eiendeler
  19.933
  19.682
  20.840
  Innskutt egenkapital
  4.346
  4.302
  4.273
  Opptjent egenkapital
  1.684
  964
  1.297
  Avsetning for forpliktelser
  274
  273
  491
  Annen langsiktig gjeld
  11.678
  8.401
  10.698
  Kortsiktig gjeld
  1.950
  5.742
  4.081
  Sum gjeld & egenkapital
  19.933
  19.682
  20.840
   


  KONTANTSTRØMSANALYSE
   
  3. kv 2003
  3.kv 2002
  Pr. 3. kv 2003
  Pr.3.kv 2002
  2002
  EBITDA (driftsresultat før avskrivninger)
   
  473
  222
  1.542
  1.036
  1.576
  Endring i netto driftskapital
   
  241
  228
  345
  -100
  -1.433
  Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
   
  714
  451
  1.887
  936
  143
  Driftsinvesteringer
   
  -40
  -67
  -186
  -162
  -202
  Kjøpte selskaper- og ekspansjonsaktiviteter
  1
  0
  -42
  -459
  -459
  Fri kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
  675
  384
  1.659
  316
  -518
  Kontantstrøm aksjer før netto kjøp/salg 
  6
  -17
  74
  48
  14
  Netto kjøp/salg aksjer
  33
  79
  97
  516
  664
  Kontantstrøm etter aksjeinvesteringer
  713
  446
  1.829
  880
  160
  Endring netto rentebærende gjeld (ex.bank)
  -164
  -89
  -603
  -585
  -89
  Betalte finansposter/skatter
  -312
  -148
  -910
  -589
  -786
  Utbytte - kapitaltransaksjoner
  0
  0
  -21
  -229
  -229
  Kontantstrøm etter finansieringsaktiviteter
  238
  210
  295
  -523
  -944
  Likviditetsbeholdning pr. inngangen til perioden
  206
  361
  149
  1.093
  1.093
  Likviditetsbeholdning pr. utgangen til perioden
  444
  570
  444
  570
  149
   
  VIRKSOMHETENE OG DRIFTSFORHOLD
   
  Nett
  Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for Nettvirksomheten ble  401 mill. (246 mill.) i 3. kvartal. Av dette utgjorde Mjøskraft  30 mill.  Driftsresultatet ble  226 mill. (76 mill.). Samlede investeringer var på 53 mill. (75 mill.), herav  17 mill. vedrørende Mjøskraft. Av årets inntektsramme på  2 476 mill., er 77% inntektsført per 3. kvartal, hvorav 23,0% i 3. kvartal.
   
  Gjennom fortsatt effektivisering av driftsprosesser har forretningsområdet, justert for estimatendringen, hatt en tilfredstillende resultatfremgang sammenlignet med fjoråret. Dette til tross for økte nettapskostnader p.g.a. høyere kraftpriser og fortsatt høy aktivitet knyttet til linjerydding etter pålegg fra Direktoratet for Brann- og Elsikkerhet. Linjeryddingen vil pågå også i store deler av 2004.  
   
  Gjennom kontinuerlig fokus på effektivisering av driftsprosesser, er kontantstrømmen knyttet til driften og investeringer betydelig forbedret. Sammenlignet med inngangen til 2002 viser dette en forbedring av årstakten på 58% eller 550-600 mill.  Dette til tross for ekstraordinært store kostnader til linjerydding i 2003.
   
  Resultat fra tilknyttede selskaper ble -6 mill. (-3 mill.) og gjelder investeringene i Viken Fjernvarme og Oppdal Elektrisitetsverk.
   
  Kraftproduksjon og krafthandel
  Samlet driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for Kraft­pro­duksjon i kvartalet ble 122 mill. (91 mill.), mens driftsresultatet ble  110 mill. (78 mill.). Oppnådde kraftpriser i Norge økte med 39% sammenlignet med fjoråret, mens kraftproduksjonen var på linje med fjoråret. Resultatet fra krafthandelsvirksomheten var  -15 mill. (20 mill.). Samlede investeringer i kvartalet var 3 mill. (7 mill.).
   
  Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for den norske kraftproduksjonsvirksomheten ble 122 mill. (78 mill.). Driftsresultatet ble 108 mill. (70 mill.). Oppnådd nominell kraftpris  i 3. kvartal ble 19,9 øre/kWh (14,3 øre/kWh).
   
  Tilsvarende spotpris var  25,6 øre/kWh  (14,4 øre/kWh). En volumveid oppnådd salgspris var 20,0 øre/kWh (14,3 øre/kWh), mens veid spotpris var 25,2 øre/kWh (13,9 øre/kWh). Kraft­produksjonen ble 782 GWh (783 GWh), 5% under  normalnivået. Magasinnivået er, som følge av en lengre periode med lave nedbørstilsig til Mjøsa, noe lavere enn normalnivået.
   
  Strømsalg
  Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for Strømsalg ble  17 mill. (6 mill.) i kvartalet. Driftsresultatet ble   -3 mill. (-15 mill.). Denne resultatforbedringen ble oppnådd til tross for en vo­lumsvikt­ på 25% (herav 12% i massemarkedet) , som følge av energisparing, et mildt kvartal, samt noe kundefrafall. Redusert kostnadsbase, noe høyere marginer og salg av Hafslund Tele i 4. kvartal i fjor, bidrar imidlertid til en beskjeden resultatforbedring.  Totalt solgt volum ble 1,7 TWh en nedgang på 0,6 TWh.
   
  Resultat fra tilknyttede selskaper var 1 mill. (-2 mill.), hovedsakelig fra Göta Energi Holding i Sverige (50%).
   
  Sikkerhet
  Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for Sikkerhet i 3. kvartal ble  -6 mill. (-16 mill.), mens drifts­re­sul­tatet ble  -25 mill. (-22 mill.). Antall boligalarmkunder økte med 18% i kvartalet og det er 48 800 kunder ved utgangen av tredje kvartal. Hafslund Sikkerhet er Norges nest største aktør innen boligalarmer. Samlede investeringer var 38 mill., inklusive  akk­visi­sjonskostnader for nye boligalarmkunder.
   
  Hafslund Sikkerhet har vært og vil fortsatt være i en sterk vekstfase. Innenfor boligalarmer viste resultattakten ved utgangen av  3. kvartal en positiv kontantstrøm.  Det forventes et driftsresultat før avskrivninger for den samlede virksomheten i tilnærmet balanse i 4. kvartal. Dette til tross for en kraftigere vekst innenfor verditransport med tilhørende vekst, - og innfasningskostnader.
   
  Entreprenør
  Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for Entreprenør i 3. kvartal ble 2 mill. (-3 mill.) og driftsresultat ble  -1 mill.    (-5 mill). Ar­­beidet med effektivisering av driften og mar­keds­til­pasning av virksomheten fortsetter. Den samlede faktureringsgraden  er i løpet av året økt fra underkant av 60% til nærmere 70%, hvorav den eksterne andelen er økende.
   
  Tjenester
  Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for Tjenester i kvar­talet ble -6 mill. (-19 mill.). Resul­tat­for­bed­ringen skyldes effektivisering av arbeidsprosesser, herunder gjennomførte bemanningsreduksjoner  på rundt 90 årsverk.
   
  Øvrig virksomhet
  Øvrig virksomhet, som inkluderer konsernstabene, jobb- og ser­vicesenteret, eiendomsforvaltning, Landbruk og Hovedgården samt kostnader i forbindelse med gjennomførte bemanningsreduksjoner,   hadde et drifts­resultat før avskrivninger (EBITDA) i kvartalet på  -41 mill (-102 mill). 
   
  Resultat fra aksjeinvesteringer og tilknyttede selskaper
  Samlet resultat fra aksjeinvesteringer og tilknyttede selskaper i kvartalet ble 53 mill.  (-154 mill.), hvorav resultat fra tilknyttede sel­­skaper utgjør -5 mill. (-5 mill.). Konsernets ventureportefølje har hatt en god verdiutvikling i kvartalet og viser et resultat på 50 mill. Dette skyldes hovedsakelig engasjementet i Renewable Energy Corporation (REC), samt realisering av aksjene i Scanwafer. Ventureporteføljen har en bokført verdi på 415 mill. og et urealisert, men resultatført tap på 21 mill., ved utgangen av kvartalet. 
   
   
  HOVEDTALL FORRETNINGSOMRÅDER (tall i mill NOK)
   


  FORRETNINGSOMRÅDER
  3. kv 2003
  3. kv 2002
  Pr. 3. kv 2003
  Pr. 3. kv 2002
  2002
  Nett
  805
  630
  2.692
  2.172
  3.073
  Kraftproduksjon og krafthandel
  163
  152
  528
  445
  733
  Strømsalg
  508
  398
  3.383
  2.037
  3.309
  Sikkerhet
  91
  61
  226
  148
  203
  Entreprenør
  149
  127
  484
  220
  405
  Tjenester
  80
  100
  270
  243
  349
  Øvrig /elimineringer
  -163
  -256
  -596
  -537
  -844
  Sum driftsinntekter
  1.633
  1.212
  6.988
  4.728
  7.228
  Nett
  226
  76
  699
  405
  505
  Kraftproduksjon  og krafthandel
  94
  98
  347
  272
  484
  Strømsalg
  -3
  -15
  -17
  20
  73
  Sikkerhet
  -25
  -22
  -101
  -50
  -97
  Entreprenør
  -1
  -5
  22
  -5
  -30
  Tjenester
  -8
  -20
  -16
  -60
  -60
  Øvrig  & restruktureringskostnader
  -41
  -103
  -72
  -188
  -148
  Sum driftsresultat
  241
  9
  862
  395
  727
   
   
  VIKTIGE HENDELSER
   
  Nytt styremedlem i Hafslund ASA
  I en ekstraordinær generalforsamling 15. oktober 2003 ble antall aksjonærvalgte styremedlemmer utvidet fra seks til syv personer.  Mikael Lilius, konsernsjef i Fortum, ble valgt som nytt styremedlem. 
   
  Salg av vannkraftvirksomheten i USA
  I september ble det  inngått en avtale om salg av konsernets tre vannkraftanlegg i USA. Kjøper er kanadiske Brascan Corporation. Salgsprisen er  USD 30 mill. og vil ikke gi noen vesentlig resultateffekt for Hafslund. Kjøpet er betinget av nødvendige offentlige godkjennelser og forventes gjennomført i 4. kvartal. Salget er et naturlig ledd i det annonserte kapitalfrigjøringsarbeidet knyttet til virksomheter som ligger utenfor Hafslunds kjerneområder.
   
  Eierandel i Renewable Energy Corporation (REC) og Scanwafer
  I generalforsamling i REC 25. september ble det vedtatt en kontantemisjon mot 3 store internasjonale investorer på 33 mill. til kurs 110,- pr aksje. Samtidig ble det vedtatt opptak av konvertibelt lån mot samme investorer på til sammen 255,5 mill. med konverteringskurs 118,- pr. aksje.  I tillegg ble det foretatt en kontantemisjon mot Hafslund og Good Energies i form av tingsinnskudd i ScanWafer aksjer med en verdi på 319 mill. Etter dette har Good Energies en eierandel på 44,64% og Hafslund 27,06 % i REC.
   
  Organisasjonsendringer
  Hafslund styrker kundefokus og driftsorientering for å understøtte sin satsing på strøm og sikkerhet. Konsernet vil foreta organisatoriske endringer for å reflektere dette. Hafslunds virksomhet vil organisere seg i de to forretningsområdene Drift og Marked. Forretningsområdet Drift vil omfatte alle oppgaver tilknyttet konsernets ulike virksomheter innen nettdrift, kraftproduksjon, entreprenørvirksomhet, elsikkerhet og installasjon.
   
  Forretningsområdet  Marked vil omfatte alle salg og markedsaktiviteter for strøm og sikkerhet mot privat- og bedriftsmarkedet, herunder samordning av salg og rendyrking av de kunderettede aktivitetene i konsernet.
   
  For å samordne konsernets ulike aktiviteter knyttet til produkt-, forretnings- og lederutvikling, er det opprettet  to nye enheter: Forretningsutvikling som vil bestå av Hafslund Venture, M&A og markedsanalyse, og en enhet for
  Organisasjonsutvikling.
   
  Endringene vil tre i kraft fra 10.11.2003
   
  UTSIKTER  
   
  Utviklingen i sentrale finansielle nøkkeltall  er hovedsakelig å tråd med tidligere uttalte mål. 
   
  Arbeidet med restrukturering av konsernet og realisering av synergier går som planlagt. Basert på planlagte og realiserte synergitiltak, forventes det årlige synergier i størrelsesorden NOK 430 mill. med full effekt fra 2004.
   
  Et fortsatt lavt rentenivå reduserer konsernets finanskostnader, men blir delvis motvirket av redusert inntektsramme innenfor nettvirksomheten. Innfasningen av dette er tilnærmet sammenfallende og 1%-poeng endring medfører en netto resultatforbedring i størrelsesorden 40 mill.
   
  Fortsatt store ekstraordinære kostnader til linjerydding vil påvirke resultatet i nettvirksomheten også i 2004. Dette, samt redusert inntektsramme ved effektiviseringskrav fra myndighetene, stiller store krav til fortsatt effektivisering av driften for å opprettholde inntjeningen på det nivå som er uttalt tidligere.
   
  Oslo, 6. november 2003
  HAFSLUND ASA
  Styret
   
   
  Hele rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

  Om oss

  Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

  Abonner

  Dokumenter og linker